Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/935
Title: Photophysical and photochemical studies of selected photosensitizers in liquid phase and polymer films
Authors: İçli, Sıddık
Karapire, Canan
Keywords: Aromatik diimid, doplama, immubilzasyon, plastikleştirici, fotooksidasyon.
Aromatic diimide, dopping, immobilization, plasticizer, photooxidation.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: N,N'-bis-n-dodesil-3,4,9,10-perilendiimid, N,N'-bis-(1-dehidroabietil)-3,4,9,10-perilendiimid,N,N'-bis-(4-karboksi fenil)-3,4,9,10-perilendiimid, N,N'-bis-fenil-1,4,5,8-naftalendiimid, N,N'-bis-n-bütil-1,4,5,8-naftalendiimid, N,N'-bis-a-naftil-1,4,5,8-naftalendiimid ve N,N'-bis-n-dodesil-1,4,5,8-naftalendiimid, sırasıyla, n-DODEPER, ABIPER, PECA, PNDI, BNDI, NNDI ve DNDI nın fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri immobilize fazlarda (IP) (PVC filmler, plastikleştirilmiş ve plastikleştirilmemiş ve sol-gel matriks) fluoresans spektroskopisi ile saptanmış ve çözelti fazı (SP) ile karşılaştırılmıştır. Plastikleştirici kullanımının boyanın, sönümleyici ile etkileşimini desteklediği ve bis-(2-etilhegzil)ftalat (DOP) ın, kendisinin aramatik bağlı grup bulunduran perilen türevleri için, sönümleyici gibi davrandığı bulunmustur. Sol-gel matriks, perilendiimidlerin incelenen özellikleri üzerinde önemli değişikliklere neden olmuştur.a-Terpinen fotooksidasyonu, ABIPER ve N-DODEPER varlığında (asetonitril çözeltisi ve IP ortamları) yoğunlaştırılmış güneş ışığı ve Na lambası altında gerçekleştirilmiş, ürün profilleri karşılaştırılmıştır. 60 dk süre ile ABIPER fotosensörlüğünde yapılan fotooksidasyonda askaridol ana üründür. Uyarma süresinin ve şiddetinin artırılması ivmelenmiş fotooksidasyona neden olmaktadır. Sensör kullanılmaksızın yapılan fotooksidasyon sonucu, yoğunlaştırılmış güneş ışınımının reaktif oksijen türlerini oluşturduğu saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/935
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
canankarapire2003.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools