Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/856
Title: İzmir körfezi balıklarında trofik ilişkiler ve bunların modellenmesi
Authors: Kaya, Murat
Bilecenoğlu, Murat
Keywords: İzmir Körfezi, Ecopath, ekolojik modelleme.
İzmir Bay, Ecopath, ecological modelling.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada İzmir Körfezi'ne ait bir kütle dengeli ekosistem modeli, Ecopath yazılımı ile oluşturulmuştur. Çalışmaya toplam 16 fonksiyonel grup dahil edilmiştir: detritus, fitoplankton, zooplankton, zoobentos, Cephalopoda, Diplodus annularis, Mullus barbatus, Gobius niger, Citharus linguatula, planktivor pelajikler, diğer pelajikler, küçük demersaller, büyük demersaller, Chondrichthyes, Gadiformes ve yunuslar. Grupların trofik seviyeleri 1.0 (detritus) ile 4.82 (yunuslar) arasında değişmiştir. Pelajik ve demersal balıkların toplam biyokütleleri sırasıyla 13.906 t.km-2 ve 13.181 t.km-2'dir. Biyokütle ve enerji akışları bakımından İzmir Körfezi'ndeki en belirgin gruplar, ilk iki trofik seviyede yer alan fitoplankton, zooplankton ve zoobentos'tur. Balıklar için bu çalışmada hesaplanan mortalite değerleri ile model tarafından hesaplanan değerler birbirleriyle uyuşmamaktadır ve bu farklılığın kullanılan av istatistiklerindeki yetersizlik olduğu düşünülmektedir. Gruplar arasındaki karmaşık trofik etkileşimler, balıkçılık faaliyetlerindeki muhtemel bir artışın diğer gruplar üzerinde olumsuz bir etkiye neden olacağını göstermektedir. İzmir Körfezi balıkçılık ekosistemi üzerinde yapılan bu ilk modelin, ileride yapılacak ekosistem çalışmalarına temel oluşturacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/856
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muratbilecenoglu2003.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools