Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/71
Title: İzmir bölge birliği kapsamında tarım kredi kooperatiflerinin daha etkin çalışma düzeni üzerine bir araştırma
Authors: Özerin, Güven
Cebeci, Ayşe Nuray
Keywords: Tarım kredi, kredi kooperatifi, kooperatif bankası, kooperatifte etkinlik, kredide etkinlik, etkinlik kriterleri.
Agricultural credit, credit cooperative, cooperative bank, effectiveness in cooperatives, effectiveness in credit, effectiveness criteria.
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Türkiye'deki tarım kredi kooperatiflerinin mevcut çalışma düzeninin İzmir Bölge Birliği bazında yapılan saha çalışması ile saptanması, uygulamaların başarı düzeylerinin tespit edilmesi ve Avrupa ülkelerinden örneklerle bir karşılaştırma yapılması ve de mevcut sisteme işlerlik kazandıracak yeni öneriler getirmek bu araştırmanın temel hedefi olmuştur. Araştırma Ege Bölgesi'nde bulunan 5 ili kapsamaktadır. Araştırma koşulları çerçevesinde iki il (İzmir ve Manisa) araştırma alanında yer almıştır.Bu araştırmanın temel materyali survey yönteminden sağlanan verilere dayanmaktadır. Konuyla ilgili üst düzey yetkilileri ile yapılan görüşmeler de materyalin diğer bölümünü oluşturmaktadır.Araştırma alanındaki 202 adet tarım kredi kooperatifinin %15'ini oluşturan 30 kooperatif ve her yöreden 5 üretici olmak üzere 150 ortak ile görüşülmüştür. Kooperatiflerin seçiminde faal ortak sayıları, yöredeki ürün deseni ve coğrafi yakınlık gibi kriterlere göre yapılan gruplandırmalar esası teşkil etmektedir. Survey çalışması 1997 yılında yapılmıştır. Üreticilerden alınan veriler 1996 yılına aittir.Bu araştırma sonucunda mevcut çalışma düzenindeki uygulamalardan özellikle nakdi kredilendirmede yetersiz kalındığı ortaya çıkmıştır. Yöredeki tarım kredi kooperatiflerinin zayıf üretici kesimini mevcut şartlardan korumak yönündeki hedefine ulaşamadıkları belirtilebilir.Sonuç olarak, Türkiye'nin her köşesine yayılmış bulunan iki bin beş yüzü aşkın tarım kredi kooperatifi, diğer kooperatif grupları ile işbirliği yaparak -Ulusal Tarım Kooperatifleri Konfederasyonu ya da Merkez Birliği nin oluşmasında önder olabilir. Ayrıca bu bünyede oluşturulacak bir AR-GE (araştırma geliştirme) birimi ile teşkilatın teknik hizmetlerle ilgili büyük bir eksikliği tamamlanmış olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/71
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aysenuraycebeci2001.pdf4.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools