Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5764
Title: Innovation and the woman writer
Other Titles: Creating a feminist poetics in contemporary women's poetry
Authors: Direnç, Dilek
Sepetçi Gündoğan, Ufuk
Keywords: Feminism, şiir, cinsiyet ve dil, görsel şiir, yeniden yazım.
Feminism, poetry, gender and language, visual poetics, rewriting.
İngiliz Dili ve Edebiyatı A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında, feminist poetika (feminist poetics) ve yeniden yazım çerçevesinde, yirminci yüzyıl kadın şairleri ve eserlerinin bu yazın alanına getirdiği yenilikler incelenmiştir. Birinci bölüm önemli bir kuramcı ve şair olarak incelenen Alicia Suskin Ostriker, Rachel Blau DuPlessis ve Kathleen Fraser ve yirminci yüzyıl kadın şiirlerinde kullanılan “anlatı stratejileri” üzerinde durmaktadır. Kadın yazarlar kendi eslerinde olduğu gibi geleneksel ve erkek egemen anlatı tarzından farklı olarak, kendi kuralları, dil kullanımları, ve yenilikçi tarzları ile farklı bir gelenek oluşturmaktadırlar. İkinci bölümde, kadın yazarların eserlerinde yukarıda açıklanan anlatım tekniklerinin kullanımı irdelenmiştir. Amerikalı şair Emily Dickinson’ın şiirlerinde dilin özgün kullanımı ve yenilikçiliği, onu takip eden kadın yazarlar için bir kadın şiir geleneğinin yolunu açmıştır. Dickinson, dil kullanımı dışında, şiir formuna da yenilikler getirmiştir. Şiirlerinde dili özgün bir şekilde kullanan bir diğer şair ve eleştirmen olan Alicia Suskin Ostriker, yalın dil kullanımıyla, kadın deneyiminin gerçeğini ve ortak kadın bilincini gözler önüne sermektedir. Bir diğer Amerikalı şair ve eleştirmen, Kathleen Fraser, şiirlerinde kullandığı dil ile ataerkil ve lineer dil kullanımına meydan okumakta, ve yıkıcı ve yenilikçi bir dil kullanımıyla kadın şiir geleneğine önemli katkıda bulunmaktadır. Dili kendilerine özgü kullanmak dışında, kadın şairler görsellik anlamında da yeni anlatım teknikleri kullanmaktadırlar. Bu alanda özellikle Kathleen Fraser ve şair ve eleştirmen Rachel Blau DuPlessis öne çıkmaktadır. Şiirlerinde şekli ön planda tutarak, kadın deneyimini ve dünyaya bakış açılarını ifade etmektedirler. İlk kez H.D. (Hilda Doolittle) tarafından kullanılan palimpsest - tamamen silinmemiş eski metinlerin üzerine yazılan yeni metinler- bu şairlerin kullandığı bir diğer anlatım tekniğidir. Özellikle DuPlessis’in şiirlerinde kullandığı bu teknik, metinler arası bağlantı kuran ve eski metinleri yorumlayan şiirler yaratmaktadır. İkinci bölümün son kısmında, kadın şairlerin yapıtlarında mitlerin kadın bakışıyla yeniden yazılması üzerinde durulmuştur. Ostriker, Eleanor Wilner ve İngiliz şair Carol Ann Duffy, şiirlerinde kadın tarihi ve deneyimlerindeki boşlukları doldurmak üzere mitleri yıkıp yeniden yazma yoluna gitmişlerdir. Eserlerinde, kadın sesi ve tarihi yansıtılarak, kadınlığın hikayeleri anlatılmıştır. Bu eserlerdeki kadınlar, ataerkil metinlerde belirli cinsiyet rolleri doğrultusunda çizilmiş stereotipik karakterler gibi nesne olarak kalmamış, kadın tarihini yansıtan birer özne halini almışlardır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5764
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ufuksepetcigundogan2010.pdf4.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools