Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5762
Title: Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin stresle başaçıkma tarzları ve aile sosyal desteğinin evlilik uyumlarının yordanması
Authors: Özekes, Mustafa
Şardağ, Selin
Keywords: Zihinsel engelli çocuğa sahip anneler, stresle başaçıkma tarzları, aile sosyal desteği, evlilik uyumu.
Mentally retarded children’s mothers, way’s of coping with stress, family social support, marital adjustment.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu araştırma zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin stresle başaçıkma tarzları ve aile sosyal desteğinin evlilik uyumlarını yordama gücünü ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma İzmir il merkezinde zihinsel engelli çocuklara eğitim veren 11 özel ve resmi özel eğitim kurumuna devam eden 261 zihinsel engelli çocuğa sahip anne üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin stresle başaçıkma tarzları “Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği”, aile sosyal desteği “Aile Destek Ölçeği” ve evlilik uyumu “Çift Uyum Ölçeği” ile belirlenmiştir. Çocukların cinsiyet ve yaşları ile annelere ilişkin bazı demografik değişkenlerle ilgili bilgiler araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Araştırmada zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin stresle başaçıkma tarzlarının, aile sosyal desteğinin, çocuğun cinsiyeti ve yaşının annelerin evlilik uyumlarını yordama gücünü ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Aile Destek Ölçeği’nin alt boyutlarından Yakın İlişki Desteği, Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği’nin alt boyutlarından İyimser Yaklaşım ve Aile Destek Ölçeği’nin alt boyutlarından Duygusal Destek değişkenleri zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin evlilik uyumlarının anlamlı yordayıcıları olarak bulunmuştur. Annelerin evlilik uyumu puanlarındaki varyansın % 18.7’sini Yakın İlişki Desteği, % 4.4’ünü İyimser Yaklaşım, % 1.2’sini Duygusal Destek açıklamıştır. Analize giren bu üç değişkenin evlilik uyum puanlarındaki toplam varyansın % 24.3’ ünü açıkladığı saptanmıştır. Çocuğun cinsiyeti ve yaşı değişkenleri ise annelerin evlilik uyumlarının anlamlı yordayıcıları olarak analize girmemişlerdir. Sonuç olarak araştırma bulguları zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin evlilik uyumlarının en önemli yordayıcısının yakın ilişki desteği olduğunu, bunu ikinci önemli yordayıcı olarak iyimser yaklaşımın ve daha sonra da duygusal destek değişkeninin izlediğini göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5762
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selinsardag2010.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools