Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5753
Title: Tükenmişlik sendromu Ile mizaç ve karakter boyutları arasındaki ilişkiler
Authors: Arkar, Haluk
Şahinoğlu, Nizamettin
Keywords: Tükenmişlik Sendromu, Kişilik, Mizaç, Karakter.
Burnout, Personality, Temperament, Character.
Klinik (Uygulamalı) Psikoloji A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerde tükenmişlik sendromunu etkileyen kisilik özelliklerini tanımlamaktır. Bunun için İzmir Konak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 237 sınıf öğretmeni çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara Maslach Tükenmişlik Envanteri ve Mizaç ve karakter Envanteri uygulanmıştır. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı düşüklüğünün, zarardan kaçınma mizaç boyutu ile pozitif yönde; kendini yönetme ve işbirliği yapma karakter boyutları ile aralarında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir sonuç yas ve cinsiyetin duygusal tükenmeyi; mesleki kıdemin ise kişisel başarı düşüklüğünü yordamasıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5753
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nizamettinsahinoglu2010.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools