Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5037
Title: Erişkinlerde olfaktor ve trigeminal sinirlerde lenfatik sistem varlığının araştırılması
Authors: Erşahin, Yusuf
Aslanov, Zaur
Keywords: BOS emilimi, lenfatik sistem, trigeminal sinir, olfaktor sinir.
CSF absorption, lymphatic system, trigeminal nerve, olfactory nevre.
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: BOS emilim yollarını konu alan çok sayıda çalışmalar vardır. Bu çalışmalardan; araknoid villuslar ve lenfatik sistem aracılığıyla BOS emilim yolları, kapanmamış konular olarak dikkat çekmektedir. Bizim çalışmamızın amacı olfaktor ve trigeminal sinirleri mikroskop altında inceleyerek perinöral dokuda lenfatik drenajın varlığı hipotezini ispat etmek, böylece lenfatik sistemin BOS drenajındaki rolünü destekleyen çalışmalara referans olmak ve yeni yapılacak çalışmalara yön vermekti. Kanıtlara göre, kranial araknoid villus ve lenfatik drenaj sistemleri subaraknoid aralıktan BOS çıkışında önemli rol oynamaktadır. Özellikle primer sistemlerin yetersizliği durumunda spinal araknoid villuslar önemli bir rol oynarlar. Lenfatik akım sistemi primer olarak cribriform plağı geçen olfaktor sinirin perinöral aralığından sağlanmaktadır. Diğer kranial sinirlerin ismi geçse de BOS drenajında önemli rol oynadıklarına dair kesin kanıt bulunamamıştır. Lenfatik sistem, araknoid villuslardan önce gelişmektedir. Geç fetal dönemde ve erken neonatal dönemde BOS akım yolu olarak lenfatik dolaşımın dominant olduğu saptanmıştır. Bizim çalışmamızda alınan 11 olfaktor ve trigeminal sinire ait otopsi materyali lenfatik varlığı açısından mikroskobik olarak incelendi. İmmunhistokimyasal değerlendirme lenfatik damarlarda D2-40 ile stoplazmik boyanma olup olmamasına göre yapıldı. Olfaktor sinir çevresinde histolojik olarak izlenen damarlarda immunhistokimyasal olarak D2-40 ile boyanma saptanmadı. Bu bulgularla izlenen damarların kan damarı özelliğinde olduğu bulundu. Trigeminal sinir çevresinde immunhistokimyasal olarak D2-40 ile reaksiyon veren çok sayıda lenfatik saptandı. Yapmış olduğumuz çalışmamız sonucunda olfaktor sinir etrafında lenfatikleri görüntüleyememize rağmen, şimdiye kadar olan çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve trigeminal sinir etrafında lenfatiklerin varlığını tespit ederek görüntüleyebilmemiz, diğer kranial sinirler etrafında da lenfatik sistemin var olabileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla BOS emiliminde lenfatik sistem payının bilindiği kadar küçük olmadığını ve bu yönde daha ileri çalışmalar yapılması gerektirdiğini düşündürmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5037
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zauraslanov2010.pdf9.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools