Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5036
Title: Hirschsprung hastalığı nedeniyle uygulanan farklı operasyon tekniklerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi
Authors: Ergün, Orkan
Akyıldız, Hayriye Çisem
Keywords: Çocuk Cerrahisi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Amaç Hirschsprung hastalığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda farklı cerrahi yöntemlerle opere edilmiş olguların uzun dönem sonuçlarının karşılaştırmalı incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç-yöntem 1970-2010 yılları arasında başvuran tüm olguların (n=176) kayıtları geriye dönük taranmış, 2000 yılı sonrasında başvuran olgulara olgulara telefonla ulaşılarak son durumları sorgulanmış, TEPT uygulanmış 34 olgunun 16’sına kontrol anorektal manometrik çalışma yapılarak tüm sonuçlar karşılaştırmalı değerlendirilmiştir.Bulgular Kliniğimize başvuran 176 olgudan düzeltici operasyon uygulanabilmiş 153 olgunun sonuçları değerlendirildiğinde, Soave-Boley %51 (n=78), TEPT %22 (n=34), Duhamel-Martin %9 (n=14), Swenson %8 (n=12), MD-Soper %3,3 (n=5), Posterior miyektomi %3,3 (n=5), Anterior rezeksiyon %2 (n=3), Abdominosakroperineal pull-through %0,7 (n=1), Rehbein operasyonu %0,7 (n=1) hastaya uygulanmıştır. Postoperatif erken komplikasyonlar incelendiğinde 24 olguda (%15,7) anastomoz darlığı, 10 olguda (%6,5) yara enfeksiyonu, 9 olguda (%5,9) fistül, 5 olguda (%3,3) pelvik abse, 4 olguda (%2,6) evisserasyon gözlenmiştir. Uzun dönem komplikasyonlar incelendiğinde 30 olguda (%19,6) enterokolit, 22 olguda (%14,4) iç çamaşırda lekelenme, 16 olguda (%10,5) kabızlık, 12 olguda (%7,8) brid ileus,10 olguda (%6,5) inkontinans, 7 olguda (%4,6) kolostomi prolapsusu, 6 olguda (%3,9) perianal dermatit gözlenmiştir. Postoperatif komplikasyonlar düzeltici operasyonlar açısından incelendiğinde iç çamaşırda lekelenme TEPT sonrasında yüksek oranda (%32,4) gözlenmiş olup, diğer postoperatif komplikasyonlar açısından operasyonlar arasında anlamlı fark saptanmamıştır. TEPT operasyonu geçiren olguların daha kısa operasyon sonrası hastane yatış süresine sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca olguların opere olduğu yaş arttıkça, ortalama yatış süresi ve postoperatif izlem sürelerinin uzadığı, postoperatif pelvik apse ve sterkoral fistül gelişimi oranının arttığı gözlenmiştir. Tutulan segmentlere göre olgular 3 gruba (rektosigmoid-hepatik fleksura distali-total kolonik/intestinal) ayrılarak incelenmiş, segment uzunluğu arttıkça komplikasyon oranlarının arttığı ancak aralarında istatistiksel anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Geçen zaman içinde gelişen tanı ve cerrahi tekniklerin sonucunda olgular 2000 yılı öncesi ve sonrası 2 grup olarak ayrılmıştır. Komplikasyonlar açısından 2 grup arasında anlamlı fark saptanmamış, operasyon sonrası hastane yatış günleri, peroral beslenme günleri ve izlem sürelerinin 2000 yılından sonra belirgin kısalmış olduğu saptanmıştır. Seride preoperatif enterokolit geçiren olguların postoperatif enterokolit geçirmeye devam ettikleri, anastomoz darlığı oranının da yüksek olduğu saptanmıştır. TEPT uygulanan hastalarda rektal muskuler kılıfın kesilip kesilmemesinin postoperatif sonuçları değiştirmediği (anorektal manometrik ve klinik) görülmüştür. Sonuç Hirschsprung hastalığına yönelik uygulanan düzeltici operasyonlar karşılaştırıldığında benzer sonuçlar saptanmış olup; operasyonlar arasında anlamlı fark saptanmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5036
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hayriyecisemakyildiz2010.pdf4.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools