Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5035
Title: Alt solunum yolu infeksiyonu olan çocuklarda insan metapnömovirüs prevalansının araştırılması
Authors: Çiçek, Candan
Aksoy Gökmen, Ayşegül
Keywords: Alt solunum yolu infeksiyonu, insan metapnömovirüsü (hMPV), real time reverz transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PZR), hücre kültürü.
Lower respiratory tract infection, human metapneumovirus (hMPV), real-time reverz transcriptase polymerase chain reaction (rRT-PZR), cell culture.
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Giriş beş standart örneğinde benzer sonuçlar bulunurken, pozitif olan bir standart örnek (hMPV A genetik grubu, Ct değeri:37.31) ise negatif bulundu. Sonuç: Bu çalışmada, alt solunum yolu infeksiyonu olan, daha çok bronşiyolit tanısı alan ve sıklıkla kış aylarında pediyatrik hasta grubunda etken olarak izole edilen insan metapnömovirüsünün prevalansı “shell vial” hücre kültürü yöntemiyle % 11.0 oranında bulundu. Real time RT-PZR testinin düşük viral yüke sahip insan metapnömovirüs A genetik grubunu içeren örneklerde virüsü saptamada yetersiz olduğu düşünüldü. Bu nedenle tanıda kullanılacak yeni geliştirilen moleküler yöntemlerin yanında hücre kültürü yönteminin de kullanılması gerektiği sonucuna varıldı. ve Amaç: Alt solunum yolu infeksiyonları tüm dünyada infeksiyon hastalıklarına bağlı mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Çocukluk çağında solunum yolu infeksiyonlarında sıklıkla viral etkenler sorumludur. Ancak solunum yolu infeksiyonu klinik tablosu ile başvuran hastaların önemli bir kısmında etkenin saptanması zordur. Günümüzde, pediatrik yaş grubunda bronşiyolit ve pnömonilerin %15-35’inin etkeni hala saptanamamaktadır. Son yıllarda solunum yolu infeksiyonu etkenlerinin saptanmasına yönelik çalışmalar yoğunlaşmış, influenza ve insan solunum sinsityal virüsü gibi klasik solunum virüslerinin dışında insan metapnömovirüsü gibi yeni viral ajanlar saptanmaya başlamıştır (2). İlk kez 2001 yılında keşfedilen insan metapnömovirüsü özellikle 10 yaş altı çocuklarda alt solunum yolu infeksiyonu etkenidir. Bugüne kadar farklı yöntemler kullanılarak yapılan yayınlarda, virüsün alt solunum yolu infeksiyonlarında %5-20 oranında etken olarak saptandığı bildirilmiştir. Bu çalışmada, bölgemizde alt solunum yolu infeksiyonu olan çocuklarda insan metapnömovirüsü prevalansını araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2009- Aralık 2009 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Acil Servisi’ne alt solunum yolu infeksiyonu tanısıyla başvuran 0-10 yaş arası 100 hastadan semptomlarının ilk üç gününde nazofarengeal sürüntü örnekleri alındı. İnsan metapnömovirüsü’nü saptamak amacıyla klinik örneklere, HEp-2 hücre dizilerinin kullanıldığı “shell vial” hücre kültürü yöntemi ve rRT-PZR testi uygulandı. Her iki yöntemde pozitif kontrol olarak, Erasmus Üniversitesi’nden sağlanan standart insan metapnömovirüs kökenleri, dış kalite kontrol amacıyla QCMD-2009 insan metapnömovirüs paneli kullanıldı. Bulgular: Alt solunum yolu infeksiyonu olan hastaların klinik örneklerinde “shell vial” hücre kültürü yöntemi ile 11 örnek pozitif, 89 örnek negatif bulundu. Real time RT-PZR testi ile iki örnek pozitif, 98 örnek negatif bulundu. Hücre kültürü ile pozitif bulunan 11 örneğin ikisi rRT-PZR yöntemi ile de pozitif bulundu. Diğer dokuz örnek ise sadece “shell vial” hücre kültürü yöntemi ile pozitif bulundu. Uyumsuz sonuçları gidermek amacıyla her iki yöntem tekrarlandı. Bu çalışmada kullanılan rRT-PZR testi ile QCMD-2009 panelinin beş standart örneğinde benzer sonuçlar bulunurken, pozitif olan bir standart örnek (hMPV A genetik grubu, Ct de eri:37.31) ise negatif bulundu. Sonuç: Bu çalışmada, alt solunum yolu infeksiyonu olan, daha çok bron iyolit tanısı alan ve sıklıkla kış aylarında pediyatrik hasta grubunda etken olarak izole edilen insan metapnömovirüsünün prevalansı “shell vial” hücre kültürü yöntemiyle % 11.0 oranında bulundu. Real time RT-PZR testinin düşük viral yüke sahip insan metapnömovirüs A genetik grubunu içeren örneklerde virüsü saptamada yetersiz olduğu düşünüldü. Bu nedenle tanıda kullanılacak yeni geliştirilen moleküler yöntemlerin yanında hücre kültürü yönteminin de kullanılması gerektiği sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5035
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aysegulaksoygokmen2010.pdf8.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools