Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5031
Title: Plasental kandan santrifüj yöntemi ile delikli fiber filtrasyon sistemi ile elde edilen eritrosit süspansiyonlarının neonatal otolog transfüzyon için uygunluğunun değerlendirilmesi
Authors: Aydınok, Yeşim
Anık, Ahmet
Keywords: Neonatal anemi, tam kanın ayrıştırılması, fiber filtre, otolog transfüzyon.
Neonatal anemia, whole blood seperation, fiber filter, autologous transfusion.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde doğan 29 bebeğin plasental kanı ve 14 gönüllü erişkin donörden alınan venöz kanlar dahil edildi. Randomizasyon sırasına göre elde edilen tam kanlar iki gruba ayrılarak santrifüj yöntemi ve fiber filtre yöntemi ile komponentlerine ayrıştırıldı. Elde edilen eritrosit süspansiyonlarının 0 ve 35.gün ürün özellikleri (ağırlığı, volümü), ürün kalitesi (hemoglobin ve hematokrit içeriği, lökosit sayısı), hemoliz parametreleri (K, LDH, % hemoliz, OF), kan gazı parametreleri ve bakteriyolojik kültürü çalışılarak, her iki yöntem arasında farklılık olup olmadığı ve kordon kanının otolog transfüzyon için uygunluğu araştırıldı. Çalışmada kordon kanları başarıyla toplanmış ve volüm açısından beklenen miktarlar elde edilmiştir. Kordon kanından her iki yöntem ile elde edilen eritrosit süspansiyonunun, hematokrit ve birim hemoglobin miktarı, erişkin kandan sağlanan eritrosit süspansiyonlarından düşük bulunmuştur. Fiber filtre sisteminde bulunan lökosit filtresi ürün kaybına neden olduğundan kordon kanından eritrosit süspansiyonu elde edilebilmesi için prosedür dışı manupilasyonlar gerekebilmekte ve ürün kalitesi riske edilmektedir. Fiber filtre sistemlerinden lökosit filtresinin kaldırılması, eritrosit süspansiyonuna SAG-M ilavesinin ise ayrılan eritrosit volümü ile kontrollü olarak gerçekleştirilmesi ve sistemin bu yönde yapılandırılması uygun olacaktır. Kordon kanlarından elde edilen eritrosit süspansiyonlarının bazal hemoliz miktarı, erişkin kanlarından elde edilenle benzer bulunmuş, ancak saklama sürecinin 35. gününde, hemoliz %'i kalite standartlarının hafifçe dışına çıkmış ve neonatal eritrositlerin hemolize daha duyarlı olduğunu ve saklanma sürelerinin daha kısa olması gerektiğini düşündürmüştür. Kordon kanlarından bazal ve 35. günde bakteriyel kontaminasyon saptanmadı. Erişkin kanından fiber filtre sistemi ile elde edilen eritrosit süspansiyonları santrifüj yöntemiyle elde edilen eritrosit süspansiyonları kadar etkin ürün özellikleri taşımaktadır. Çok küçük preterm doğumlar ve neonatal cerrahi uygulanacağı bilinen olgularda, plasental kanın toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda teknik ve standartların geliştirilmesine gereksinim vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5031
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ahmetanik2010.pdf624.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools