Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5030
Title: Sağ ventrikül çıkış yolu darlıklarının tamirinde homogreft ve contegra® greft (Ksenogreft) kullanılan hastaların sağ kalımının karşılaştırılması
Authors: Alayunt, Emin Alp
Amanvermez Şenarslan, Dilşad
Keywords: Contegra® Greft, homogreft, ksenogreft, sağ kalım, sağ ventrikül çıkıs yolu (RVOT).
Contegra® bovine jugular vein graft, homograft, right ventricular outflow tract reconstruction (RVOT), survival, xenograft.
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Giriş: Sağ ventrikül çıkış yolunun (RVOT) rekonstrüksüyonunda günümüzde en sık kullanılan materyaller homogreftler ve ksenogreftlerdir. Amaç: Kliniğimizde 2003-2010 yılları arasında homogreft ve Contegra® greft kullanılarak RVOT rekonstrüksüyonu uygulanan hastaların sağ kalımlarını karşılaştırmaktır. Materyal ve Metod: Ocak 2003 ve Ocak 2010 yılları arasında RVOT darlıgı nedeniyle kliniğimizde opere olmuş 71 olgunun dosyaları ve ekokardiyografileri retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: 71 olgunun 18’ine (%25,4) homogreft, 53’üne (%74,6) ise Contegra® greft ile replasman yapılmıştır. En sık tanı Fallot tetralojisi’dir. Olgulardan 7’sinin (%9,8) takibi kaybedilmiş, 7’si (%9,8) exitus olmus, 57’si (%80,3) hâlâ yasamaktadır. Her iki grup arasında cinsiyet, X- clamp süresi, kardiyopulmoner bypass süresi, ekstübasyon süresi, postoperatif hastanede yatış süresi, transfüzyon miktarı, komplikasyon görülmesi açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Contegra® greft grubunda yas, kilo, vücut yüzey alanı, pulmoner Z değeri ortalaması anlamlı olarak daha düşüktür. Homogreft kullanılan grupta daha fazla çap büyütülmesi yapılmıştır. Hastane içi mortalite tüm grupta 4 olguda (%5,6), taburculuk sonrası mortalite 3 olguda (%4,2) görülmüştür. Mortalite izlenenlerin tamamı Contegra® greft grubundadır. Contegra® greft grubunda beklenen tahmini ortalama yasam süresi 5,6 yıldır ve 1 yıllık %88; 3 yıllık %83; 5 yıllık %83 sag kalım saptanmıştır. Her iki grubun mortaliteleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Tüm grupta hastaların preoperatif tanılarının, redo vaka olmasının, cinsiyet, kilo, vücut yüzey alanının, preoperatif CRP, lökosit, hemoglobin değerinin sağ kalıma etkisi saptanmamışken yalnızca 1 yas altında olmanın mortalite için bagımsız bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Sonuç: RVOT tamirlerinde Contegra® greft erken ve orta dönemde homogreftlerle karşılaştırılabilir mortalite, reoperasyonsuz sağ kalım ve komplikasyonlara sahip olması nedeniyle homogreftlere iyi bir alternatiftir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5030
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dilsadamanvermezsenarslan2010.pdf3.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools