Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5028
Title: C1 yan kitle vidalama tekniği için anatomik ve radyolojik çalışma
Authors: Çağlı, M. Sedat
Akay, Ali
Keywords: Atlas, C1, yan kitle vidalama, morfometrik, anatomi.
Atlas, C1, lateral mass screw fixation, morphometric, anatomy.
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Atlasın veya üst servikal bölgenin travmatik, tümöral, inflamatuvar veya dejeneretif süreçlere bağlı olarak gelişen instabilite durumları, radyolojik görüntüleme yöntemlerinin de gelişmesiyle daha sık saptanabilen patolojiler haline gelmiştir. C1 (atlas) patolojilerinde klinik, basit bir ağrı şikayeti olabileceği gibi yüksek morbidite ve mortalite ile karşımıza çıkacak kadar değişkendir. Sonuç olarak, tedavisi de patolojiye yönelik olarak basit bir boyunluk kullanımından, yüksek riskli posterior üst servikal stabilizasyon ameliyatına kadar değişebilmektedir. C1’in stabilizasyonu amacıyla uygulanan enstrümantasyon teknikleri literatürde 3 grupta toplanmıştır. Bunlar C1-C2 transartiküler vida fiksasyonu, C1 yan kitle vidalaması, C1 pediküler vida uygulaması olarak sınıflandırılmıştır. Günümüzde bu uygulamalardan özellikle C1 yan kitle vida tekniği, komplikasyon oranının azlığı ve uygulanabilirlik kolaylığı açısından, en çok tercih edilen yöntemdir. Fakat bu tekniğin prosedürü dikkatlice takip edilmez ve uygulama sırasında özen gösterilmezse hayatı tehdit eden büyük komplikasyonlarla karşı karşıya kalınabilir. C1 yan kitle vida uygulamasının en önemli noktalarından biri de, yan kitleye yerleştirilecek vidanın boyunun belirlenmesidir. Yapılan çalışmalarda genellikle vida çapı ortalama olarak 3-3,5 mm olarak belirtilirken, vida uzunluğu bakımından yapılan çalışmalarda farklılıklar vardır. Bu çalışmanın hipotezi C1’de standart vida boyu olmadığı, her bireye göre vida boyunun değişeceğidir; bu sebeple C1 yan kitle vidalama tekniğini uygulayacak cerrahın, pre-op servikal BT tetkikini yaparak C1 ideal bikortikal vida boyunu hesaplaması gerekmektedir. Bu çalışmada, ideal vida boyunu belirlemek için 30 adet kuru atlas vertebrası üzerinde morfometrik ölçümler yapıldı. Ayrıca tüm vertebralara 3D BT çekilerek, radyolojik tetkikler üzerinde de uzunluk ve açı ölçümleri yapıldı. Daha önce C1 vidalama teknikleri için yapılan morfometrik çalışmalar titizle incelendi. Yapılan literatür taramasına ve bu çalışmada yapılan ölçümlere göre, vidanın ideal sefalik yönü sagittal planda yaklaşık 15° anteriorsuperior ve vertikal planda 14° mediale doğru olmalıdır. Literatür taraması aynı zamanda ortaya koymaktadır ki, bu çalışma için, daha önce ölçülmemiş ve ideal vida boyuna yakın 2 ölçüm parametresi üretilmiştir. Bu parametrelerden birincisi, sagittal plandaki ideal vida uzunluğu (U10) sağ tarafta ortalama 17,80 mm (aralık değeri: 14,43 -21,36 mm), sol tarafta ortalama 18,72 mm (aralık değeri: 15,29 - 23,06 mm) olarak bulunmuştur. İkinci parametre olan, vertikal plandaki ideal vida uzunluğu (U11), sağ tarafta ortalama 19,06 mm (aralık değeri: 13,11 - 22,36 mm), sol tarafta ortalama değer ise 19,26 mm (aralık değeri: 16,46 - 22,11 mm) olarak saptanmıştır. Yapılan bu son ölçüm parametrelerinde, sağ ve sol arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Görüldüğü gibi, bu iki ölçüm parametrelerinde aralık değerleri arasındaki farklar 5,65 mm ile 9,25 mm arasında değişmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, standart vida boyları ve maksimum ve minimum vida boyları konusunda daha önce yapılan çalışmaları desteklemektedir. Ancak, söz konusu aralık değerleri küçük gibi görünse de üst servikal bölgede tolere edilemeyecek komplikasyonlara yol açabilir. Yaptığımız bu ölçümler ve literatür taraması sonuçlarına göre C1 yan kitle vidalama tekniğinde standart bir vida boyu yoktur. Vida boyu her bireye göre değişmektedir. C1 yan kitle vidalaması yapacak cerrahın pre-op yapacağı servikal BT tetkiki ile uygun vida boyunu hesaplayarak, uygun ölçülerde vida kullanmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5028
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aliakay2010.pdf7.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools