Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5027
Title: Hashimoto tiroiditli ve tiroid oto-antikoru pozitif ötiroid olgularda ultrasonografik değerlendirme sonuçları
Authors: Özbek, Süha Süreyya
Acar, Türker
Keywords: Radyoloji A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Ocak 2008 ile Ekim 2009 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı polikliniğine başvurup Hashimoto tiroiditi kuşkusu taşıyan ya da düşünülen, tiroid replasman tedavisi başlanmamış 74 olgu, klinik ve ayrıntılı ultrasonografik verileri ile retrospektif olarak analiz edildi. Bu olgulardan klinik/ subklinik hipotiroidisi olup, tiroid otoantikorları (+) veya (-) olanlar “hipotiroidili grubu” oluştururken, sadece otoantikorları tiroid pozitif olup, Hashimoto tiroiditi düşündürecek diğer laboratuar ve klinik özelliklere sahip olmayanlar “sadece otoantikor (+)” grubu oluşturdu. Aynı polikliniğe tiroid dışı patolojilerden dolayı başvuran 40 ötiroid olgu, aynı koşullarda tetkik edilerek, kontrol grubu verilerini oluşturdu. Çalışmamızda tiroid bezinin boyutu, parankim düzeni, parankim ekosu, mikronodülasyon, kontur düzensizliği ve hiperekojen septaların varlığına göre derecelenen parankim gri skala derecesi, hipotiroidili grup’ta en yüksekti. Değerlendirmeye göre, “hipotiroidili” ve “sadece otoantikor (+)” grupların herbirinde, ortalama gri-skala derecesi, kontrol grubundan yüksek iken (p<0.001), hipotiroidili ve “sadece otoantikor (+)” gruplar arasında bu açıdan anlamlı fark saptanmadı. Tiroid bezi parankiminde mikronodülasyon, bez kontur düzensizliği, büyük yalancı nodüller ve çevre lenf bezi sayısı hipotiroidili ve “sadece otoantikor (+)” gruplarda, kontrol grubuna kıyasla beklendiği üzere daha sık ve çok sayıda izlendi. Bu iki grup arasında ise, tarif edilen değişkenler açısından anlamlı istatistiksel fark belirlenmedi. Parankimal bozulmayı gösteren gri skala derecesi ile TSH, anti-TG (anti-T) ve anti-TPO (anti-M) arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon mevcuttu. Doppler analizlerinde, kontrol, hipotiroidili ve “sadece otoantikor (+)” grupların superior tiroid arter (STA) ve intratiroideal arter (İTA) maksimum sistolik hız (S), rezistif indeks (Rİ) ve pulsatilite indeksi (Pİ) ortalamaları karşılaştırıldı; gruplar arasında anlamlı fark göstermedikleri belirlendi. Parankimal kanlanma derecesini göstermesi için geliştirilen renkli piksel oranının, söz konusu 3 grup arasında anlamlı fark gösterdiği saptandıysa da, ikili karşılaştırmalarda, sadece kontrol grubu ile hipotiroidili grup arasında anlamlı bir fark belirlendi. Tanıda optimal bir eşik değeri saptanmasına yönelik istatiksel analizde, 0.12‘lik renkli piksel oranının, kontrol ve hipotiroidili grupları %67’lik özgüllük ve %65’lik duyarlılık ile birbirinden ayırabildiği gözlendi. Renkli piksel oranı ile parankimal bozulmayı gösteren gri skala derecesi, TSH, anti-TPO (anti-M) ve anti-TG (anti-T) arasında zayıf güçte, pozitif yönde anlamlı korelasyon saptandı. Renkli piksel oranı ile FT3 arasında ise yine zayıf güçte, ancak negatif yönde anlamlı istatistiksel ilişki bulundu. Çalışmamızda, Hashimoto tiroiditli olgular ayrıntılı gri skala ultrasonografi ve literatürde daha az çalışılmış olan Doppler ultrasonografi parametreleri açısından kontrol grubuna kıyasla belirgin fark göstermektedir. Gruplardan bağımsız olarak klinik veriler ve laboratuar değişkenleri ile ultrasonografi parametreleri arasında anlamlı korelasyonlar bulunmuştur. Çalışmamızda, Hashimoto tiroiditi tanısı almayan sadece otoantikor pozitifliği sergileyen olguların, yapısal ve hemodinamik sonografi bulguları açısından hipotiroidi grubuna benzer özellikler sergilediği bulunmuştur. Saptanmış gri skala ve renkli Doppler ultrasonografi ilişkileri, sonografik yöntemlerin, özellikle sadece antikor pozitifliği sergileyen grubun, gelecekte Hashimoto tiroiditine ve hipotiroidiye dönüşebilecek bireylerini saptama potansiyeline işaret etmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5027
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
turkeracar2010.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools