Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5020
Title: Genelleştirilmiş tahmin denklemlerinin uyumunda kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması
Authors: Atıl, Hülya
Yüksel, Kıvanç
Keywords: Genelleştirilmiş tahmin denklemleri, Binom dağılımı, model uyumu, I. tip hata, Testin gücü.
Generalized estimating equations, Binomial distribution, goodness of fit, type I error, power of test.
Zootekni A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışması, yanıt değişkeninin Binom dağılım özelliği gösterdiği genelleştirilmiş tahmin denklemlerinin uyumunun belirlenmesinde kullanılan uyum testlerinin performanslarının I. tip hata ve testin gücü bakımından belirlenmesi ve karşılaştırılması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Model uyumunun belirlenmesine yönelik olarak önerilen mevcut testler N, Nr, G1, G2, U1, U2, 2 X , Q ve Qr uyum testleridir. Uyum testlerinin performanslarının belirlenmesi ve karşılaştırılmasında; küme sayısı (N), küme genişliği (T), küme içi korelasyon büyüklüğü (r), açıklayıcı değişkenlerin dağılımı ve sayısı (P) etkilerinin farklı değerleri dikkate alınarak Monte Carlo simülasyon yöntemi ile oluşturulan regresyon modelleri kullanılmıştır. I. tip hata oranı bakımından değerlendirildiğinde, en başarılı testin N uyum testi olduğu belirlenmiştir. Başarılı performans gösteren diğer uyum testleri de U1, U2 ve 2 X testleridir. Testin gücü bakımından, uyum testlerinin tamamının ana etkilerin yokluğunun tespitinde güçsüz testler oldukları saptanmıştır. Etkileşim etkisi ve karesel etkinin yokluğunun belirlenmesinde ise en başarılı testin 2 X uyum testi olduğu görülmüştür. Küme içi korelasyonun düşük olması durumunda tekrar eden ölçüm sayısındaki artışın da uyum testlerinin güçlerini artırdığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, model uyumunun belirlenmesinde tek bir uyum testinin önerilemeyeceği, mevcut testler içerisinde I. tip hata oranı bakımından en başarılı testin Evans and Li (2005) tarafından önerilen N uyum testi olduğu, testin gücü bakımından ise en başarılı uyum testinin Horton et al. (1999) tarafından önerilen, 2 X uyum testi olduğu belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5020
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kivancyuksel2010.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools