Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4593
Title: Tip 2 diyabetiklerin non-diyabetik birinci derece akrabalarında PPAR-y2 gen Pro12Ala polimorfizm sıklığı ile metabolik parametreler ve karotis intima media kalınlığının araştırılması
Authors: Saygılı, L. Füsun
Zengi, Ayhan
Keywords: İç Hastalıkları A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Tip 2 Diabetes Mellitus(T2DM) patogenezinde bozulmuş insülin sekresyonu ve insülin direnci(İD) olmak üzere 2 temel bozukluk yer almaktadır. Hastalığın klinik tablosu, genetik ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bazı monogenik formların dışında, T2DM sıklıkla poligenik bir hastalıktır. Yaygın olarak görülen T2DM formu ile ilişkili olduğu kanıtlanmış genetik varyantlardan biri peroksizom proliferator tarafından aktive edilen reseptör-y2 (PPAR-y2) gen Pro12Ala polimorfizmidir. Bu çalışmada tip 2 diyabetiklerin non-diyabetik birinci derece akrabalarında PPAR-y2 gen Pro12Ala polimorfizm sıklığı ile bu polimorfizmin antropometrik, metabolik ve diğer parametrelere olası etkilerinin araştırılması planlandı. T2DM aile öyküsü(AÖ) bulunan 104 (77 kadın, 27 erkek) ve AÖ bulunmayan 91 (48 kadın, 43 erkek), non-diyabetik, normotansif, non-obez kişi PPAR-y2 Pro12Ala polimorfizmi, metabolik parametreler ve karotis intima media kalınlığı( MK) açısından kıyaslandı. İki grubun Pro12Ala polimorfizm sıklığı benzerdi (p>0.05). Sistolik ve diyastolik kan basıncı, total ve LDL-kolesterol düzeyleri, HOMA-IR değeri, sağ ve sol karotis İMK her iki grupta benzerdi (p>0.05). BKİ, bel çevresi, HDLkolesterol, fibrinojen, açlık glukozu, AUC-glukoz, AUC-insülin, cinsiyet ilişkisinin, trigliserid ve adiponektin düzeyleri hem cinsiyet hem de sigara ilişkisinin gözlendiği parametrelerdi. AÖ ile BKI arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p=0.020). Açlık glukoz ve AUC-glukoz açısından erkeklerde her iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanırken kadınlar arasında bu farklılık gözlenmedi. Her iki grupta ve her iki cinste, sigara içenlerde, içmeyenler ile kıyaslandığında trigliserid düzeyleri daha yüksek, adiponektin düzeyleri ise istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşüktü (sırası ile p<0.05, p=0.002). Kadınlarda hs-CRP düzeyleri AÖ ile ilişkili bulundu (p<0.05). Erkeklerde ise AÖ olanlarda hs-CRP düzeyleri olmayanlara göre daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Pro12Ala ile metabolik parametreler arasında ilişki saptanmadı. Sonuç olarak, Türk Toplumu’nda tip 2 diyabetiklerin non-diyabetik, non-obez, birinci derece aile bireylerinde, PPAR-y2 gen Pro12Ala polimorfizm sıklığı aile öyküsü olmayanlardan farklı bulunmamıştır. Antropometrik, metabolik, inflamatuvar ve diğer parametreler üzerine polimorfizm etkisi saptanmamış olmakla birlikte cinsiyet ve aile öyküsü kaynaklı farklılıklar gözlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4593
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ayhanzengi2009.pdf769.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools