Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4590
Title: Orta kulak cerrahisinde uygulanan deksmedetomidinin kognitif fonksiyonlar ve anksiyete üzerine etkisi
Authors: Çertuğ, Agah
Yılmaz, Feryal
Keywords: Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Orta kulak cerrahisi uygulanacak ASA I-II sınıfına dahil, 18-55 yaş arası, eğitim düzeyi en az lise ve üniversite mezunu olan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. (Grup R; remifentanil, Grup D; deksmedetomidin+remifentanil). Grup D'ye indüksiyon öncesi 1µg kg-1 deksmedetomidin 10 dk infüzyon şeklinde uygulandı. Anestezi indüksiyonu her iki grupta da 2 mg kg-1 propofol, 0.1 mg.kg-1 vekuronyum ile, anestezinin idamesi %50 hava/O2 ve sevofluran (end-tidal sevofluran düzeyi % 1-2 olacak şekilde ) ile sağlandı. Grup R'ye indüksiyonda 1µg kg-1 remifentanil bolus yapıldı. İndüksiyon sonrası her iki gruba da 0.25-0.5 ?.kg-1 remifentanil infüzyon, Grup D'ye ise buna ilave olarak 0.5? kg-1 sa-1 deksmedetomidin infüzyonu başlandı. OAB değerleri 55-65 mmHg olacak şekilde infüzyon dozları arttırılıp azaltıldı. Ameliyat süresince KAH , SAB/DAB/OAB değerleri, SpO2 10 dakikada bir kaydedildi. Postoperatif derlenmenin saptanmasında modifiye Alderete skorlaması kullanıldı. Hastalara preoperatif dönemde ve postoperatif 30 dk. 60 dk. ve 120 dk larda kognitif fonksiyon testleri olan MMT, TDT ,DSST ve anksiyete açısından, anlık anksiyete için kendini değerlendirme formu uygulandı. Her iki grupta da demografik veriler ve operasyon süreleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi. Başlangıçta Grup D de deksmedetomidin infüzyonuna bağlı olarak entübasyon öncesi KAH ve SAB değerleri, Grup R ye göre daha düşüktü. Operasyon süresince hemodinamik açıdan iki grup benzerdi. KAH açısından Grup D nin zamana bağlı olarak daha düşük seyrettiği görüldü. Kan gazı ve SpO2 değerleri gruplar arasında benzer bulundu. Hastaların operasyon bitiminde uyandırılmaları ile ilgili olarak Grup D de biraz daha geç uyanma dışında bir farklılık gözlenmedi. Alderete derlenme skoru 9-10 olan hastalar postperatif yoğun bakıma alındı. Postoperatif yoğun bakımda anestezi derlenmesinden 30,60 ve 120 dakika sonra kognitif fonksiyon değerlendirilmesi için MMT, TDT ve DSST testleri ve anksiyete değerlendirilmesi için ?anlık anksiyete için kendini değerlendirme formu? kullanılarak hastalar değerlendirildi. Bu testlerde gruplar arası dönemlerde MMT ve TDT'de iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü. Grup D de TDT ve DSST için verilen cevaplar daha düşük olsa da TDT, DSST ,MMT testleri ile ölçülen erken postoperatif dönemdeki kognitif foksiyonların derlenmesi her iki grupta da benzer özellikler gösterdi . Her iki grupta da kognitif fonksiyon testlerinin preoperatif döneme göre bozulmuş olduğu saptandı. Her iki grubun puanları birbirine oldukça yakın olmasına rağmen, Deksmedetomidin grubu biraz daha düşük sonuçları ile dikkati çekti. Anksiyete açısından yapılan değerlendirmede Deksmedetomidin grubunda postoperatif anlamlı bir azalma görülürken Remifentanil grubunda anlamlı bir farklılık bulunmadı. Gruplar arası değerlendirmede de iki grup arasında istatistiksel olarak anksiyete skorlarında anlamlı bir fark görülmedi. Her iki grupta da, postoperatif erken dönemde kognitif fonksiyonların derlenmesi benzer bulundu. Grup R'de kognitif fonksiyon testlerinde sonuçlar biraz daha iyi bulunurken, anksiyete değerlendirilmesinde Deksmedetomidin grubunun sonuçları daha iyi bulundu. Yine Deksmedetomidin grubunda ekstübasyon ve derlenme süresinin remifentanil uygulanan gruba göre daha uzun olduğu saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4590
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
feryalyilmaz2009.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools