Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4575
Title: S. pneumoniae ve S. pyogenes türlerinde makrolid direnç oranları ve direnç fenotipinin belirlenmesi
Authors: Özinel, Mehmet Ali
Şamlıoğlu, Pınar
Keywords: S. pneumoniae
S. pyogenes
Makrolid direnci
M fenotipi
MLSb fenotipi
S. pneumoniae
S. pyogenes
Macrolide resistance
M phenotype
MLSb phenotype
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Amaç: Makrolidler S. pneumoniae ve S. pyogenes gibi gram olumlu kokları içine alan geniş etki spektrumlu bir antibiyotik grubudur. Özellikle beta laktam allerjisi olan hastalarda alternatif antibiyotik grubu olarak, solunum sistemi enfeksiyonlarının ampirik tedavisinde kullanımları giderek artmıştır. Makrolid kullanımındaki bu artışla ilişkili olarak S. pneumoniae ve S. pyogenes’de makrolid direnci görülme sıklığı önceki yıllara göre daha fazladır. Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden soyutlanan S. pyogenes ve S. pneumoniae kökenlerinde makrolid direncinin araştırılması ve dirençli saptanan kökenlerde makrolid direnç fenotipinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarı’na gelen çeşitli klinik örneklerden izole edilen S. pyogenes kökenlerinde E-Test yöntemiyle ve S. pneumoniae kökenlerinde disk difüzyon yöntemiyle eritromisin direnci araştırıldı. Eritromisin dirençli saptanan beş S. pyogenes kökeni ile 51 S. pneumoniae kökeni çift disk duyarlılık yöntemiyle test edilerek makrolid direnç fenotipleri belirlendi. Bulgular: Makrolid direnci S. pneumoniae kökenlerinde % 20.9, S. pyogenes kökenlerinde % 1.9 bulundu. Makrolid direnç fenotipini tanımlamak için çift disk duyarlılık testi uygulanan S. pneumoniae kökenlerinin 45‘inde (% 88.2) yapısal MLSb direnci, dördünde (% 7.8) indüklenebilir MLSb direnci, iki tanesinde (% 3.9) efluks tipi direnç saptandı. S. pyogenes kökenlerinin tümünde direnç fenotipi yapısal MLSb tipinde olduğu görüldü. Sonuç: Uygunsuz ve yaygın antibiyotik kullanımına bağlı olarak antibiyotik direnci giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Makrolid direnci de ülkemizde ve dünyada yıllarla orantılı olarak artmaktadır. Özellikle Asya ülkelerinde çok yüksek makrolid direnç oranları bildirilmektedir. Bu çalışmadaki makrolid direnç oranı ABD ve Avrupa ülkelerinden bildirilen oranlarla uyumlu bulunmuştur. S. pneumoniae’da direnç fenotipi olarak Kuzey Amerika’da M fenotipi yaygınken, Avrupa ve Asya’da MLSb fenotipi görülmektedir. Sunulan çalışmada da MLSb fenotipi daha fazla bulunmuştur. S. pyogenes makrolid direnç fenotiplerinin araştırıldığı çeşitli çalışmalarda M fenotipi en fazla görülürken bu çalışmada tüm kökenlerde yapısal MLSb fenotipi saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4575
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pinarsamlioglu2009.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools