Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4559
Title: Radtoiyot işaretli noktasal özellikli Cd(Se) nanoparçacıkların sentezi ve biyo-affinitelerinin incelenmesi
Authors: Ünak, Perihan
Akça, Özlet
Keywords: CdSe/CdS kuantum dot nanoparçacıklar
125I ve 131I
Mannoz triflat
Sisteamin
SNA, MCF-7
Caco-2
A-549
CdSe/CdS quantum dot nanoparticles
125I ve 131I
Mannose triflate
Cysteamine
SNA
MCF-7
Caco-2
A-549
Nükleer Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, kararlı floresans özellik gösteren CdSe/CdS kuantum dot (Q) nanoparçacıklar sentezlenmiş, sentezi yapılan Q’lara biyokonjugat olarak şeker türevi mannoz triflat-sisteamin ve SNA (Sambucus Nigra Aggulutinin) lektin ayrı ayrı ve birlikte konjuge edilmiş ve sentezlenen nanoparçacıklara I-131 ve I-125 ile nükleofilik sübstitüsyon veya iodojen metodları ile radyoiyot bağlanmıştır. AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu) ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ile nanoparçacıklar karakterize edilmiştir. AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu) sonuçları parçacık boyutlarının 7-12 nm olduğunu göstermiştir. Çıkış maddesi olan mannoz triflat molekülü ve radyo koruyucu olarak etkili bir ajan olan sisteamin molekülünün (MTS) CdSe/CdS kuantum dot nanoparçacıklara konjugasyonu sonucu elde edilen karbohidrat bağlı kuantum dot nanoparçacıklarının ve bunlara takılan SNA lektin gibi biyomoleküllere konjuge I-131 işaretli nanoparçacıkların tavşanlarda görüntüleme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın görüntüleme aşamasında radyo işaretli nanoparçacıkların tüm vücut biyodağılımını gözlemlemek için Yeni Zellanda tavşanı kullanılmıştır ve tüm vücut statik görüntüleri alınarak in vivo etkinliği tespit edilmiştir. Diğer yandan I-125 ile işaretli Q, Q-MTS, Q-SNA ve SNA’nın MCF-7, Caco-2 ve A-549 kanser hücrelerine bağlanmaları in vitro olarak incelenmiştir. I- 125 işaretli örnekler, üzerinde çalışılan hücreler üzerinde farklı bağlanma oranları göstermişlerdir. Q-SNA tüm hücre tiplerinde diğerlerine göre daha yüksek bağlanma oranı göstermiştir. Q-SNA‘nın özellikle MCF-7 hücresine ilgisi yönünden istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ileride daha detaylı çalışmalar başlatılabilmesi açısından son derece umut vaad edicidir. Noktasal özellik gösteren kuantum dot nanopartiküller, kolay hazırlanmaları, biyokonjugasyona olan yatkınlıkları ve floresan özellik göstermelerinden dolayı; -Dual mod görüntülemede, -Hedeflenmiş terapide -Hücre tanıma amaçlı biyosensör uygulamalarında yararlı olabilirler.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4559
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozletakca2010.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools