Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4409
Title: Sağlık çalışanlarının eldiven kullanımına yönelik tutum ölçeği
Authors: Esen, Aynur
Alaçam, İlknur
Keywords: Eldiven
Tutum Ölçegi
Saglık Çalısanı
Geçerlik
Gloves
Attitude Scale
Healthcare Worker
Validity
İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Arastırmada, saglık çalısanlarının eldiven kullanımına yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek gelistirmek amaçlanmıstır. Arastırma bu amaçla metodolojik türde bir çalısma olarak yapılmıstır. Arastırma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama Hastanesinde yapılmıstır. 400 saglık çalısanına (hekim, hemsire, tıbbi teknisyen, laborant) uygulanmıstır. Verilerin toplanmasında "Saglık Çalısanlarının Eldiven Kullanımına Yönelik Tutum Ölçegi" ve "Saglık Çalısanı Tanıtım Formu" kullanılmıstır. Ölçegin ‘kapsam geçerligi’nin sınanması için 8 uzmandan görüsleri alınmıs, öneriler dogrultusunda maddeler degistirilerek 54 maddeden olusan ölçek hazırlanmıstır. Ölçegin yapı geçerligi için açıklayıcı faktör analizi ve dogrulayıcı faktör analizi yapılmıstır. Maddeler için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçları incelendiginde 33 madde ölçekten çıkartılarak 21 maddeye düsürülmüstür (faktör yükü 0,40’tan küçük olan maddeler ölçekten çıkartılmıstır.). Geriye kalan 21 maddelik ölçek 11 negatif, 5 pozitif maddeden olusmaktadır. Madde dengesini saglayabilmek için madde faktör yükü 0,30’a kadar düsürülmüstür. Ölçegin madde faktör yüklerini dengelemek için arastırmacı tarafından uzman görüsü alınarak 10 madde daha ölçekten alınmıstır. Yapı geçerliligi için 11 maddelik ölçege yapılan açıklayıcı faktör analizi ile maddelerin öz degerleri bulunmustur. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %53,62’sini açıklayan 11 madde ve üç alt ölçekten olusan bir ölçme aracı elde edilmistir. Dogrulayıcı faktör analizinde ölçegin üç faktörde uyum verdigi ve yüksek düzeyde uyum indeksi degerlerine sahip oldugu görülmüstür. Uyum indeksleri X²/sd=2,52, GFI=0,96, CFI=0,95, RMSEA=0,062 olarak belirlenmistir. Bu degerler gelistirilen ölçek için yapı geçerliliginin saglanmıs oldugunu gösterir. Ölçegin kararlı ölçmeler yaptıgının belirlenmesi için test tekrar test güvenirligi 11 maddelik ölçek 10-12 gün arayla 56 saglık çalısanına tekrar uygulanmıstır. Yapılan iki uygulamadan elde edilen puanlar arasında pearson korelasyon katsayısı hesaplanarak (r: 0,962 p<0,00) test-tekrar test güvenirligi yüksek bulunmustur. Bölünmüs test güvenirligi için yapılan split-half testiyle ölçegin iç tutarlılık katsayısı 0,84 bulunmustur. ç tutarlılık güvenirligi ise cronbach alfa katsayısı ile hesaplanmıstır. Cronbach alfa degeri 0,83 ile ölçegin güvenilir bir ölçek oldugunu gösterir. Ayrıca alt boyutlar Cronbach alfa degerleri sırasıyla 0.66, 0.60 ve 0.64 ile güvenirligin yüksek oldugu belirlenmistir. Saglık çalısanları için gelistirilen "Saglık Çalısanlarının Eldiven Kullanımına Yönelik Tutum Ölçegi"nin saglık çalısanlarının eldiven kullanımını ölçen geçerligi ve güvenirligi yüksek bir ölçek oldugu saptanmıs ve ilgili çalısmalarda kullanılması önerilmistir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4409
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilknuralacam2009.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools