Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4390
Title: Kendiliğinden tek tabaka oluşumuna dayalı enzim temelli biyosensör sistemleri geliştirilmesi
Authors: Akyılmaz, Erol
Yorgancı, Emine
Keywords: Biyosensör
alkalen fosfataz
sarkozin oksidaz
amperometrik
döngüsel voltammetri
Biosensor
Alkaline phosphatase
sarcosine oxidase
amperometry
cyclic voltammetry
Biyokimya A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, kendiliğinden tek tabaka oluşumu yöntemine dayalı olarak sarkozin oksidaz ve alkalen fosfataz içeren enzim biyosensörleri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sarkozin oksidaz temelli biosensör sisteminde altın elektrot yüzeyinde tiyoüre kullanılarak kendiliğinden tek tabaka oluşturulmuş ve glutaraldehid ile çapraz bağlandıktan sonra enzim immobilize edilmiştir. Geliştirilen biyosensör sistemi ile döngüsel voltammetri yöntemi kullanılarak sarkozin tayinine yönelik ölçümler yapılmıştır. Alkalen fosfataz içeren sensör sistemi, screen-printed altın elektrot üzerinde sisteamin kullanılarak kendiliğinden tek tabaka oluşturulması ve glutaraldehid ile çapraz bağlandıktan sonra enzim immobilizasyonu temeline dayanır. Biyosensör sistemi ile kronoamperometrik yöntem kullanılarak p-nitrofenil fosfat tayini yapılmıştır. Sarkozin oksidaz biyosensöründe ölçümler, sarkozin derişimi ile doğru orantılı olarak artan akım değerlerinin döngüsel voltametrik yöntem ile belirlenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan biyosensörler için öncelikle SAM tabaka bileşenlerinin optimizasyonları gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon çalışmaları sonucunda sarkozin oksidaz biyosensörü için en uygun enzim miktarı, tiyoüre ile SAM oluşturma zamanı, glutaraldehid yüzdesi, tarama hızı sırasıyla 3.9 U/ml sarkozin oksidaz, 24 saat tiyoürede bekletme, %10’luk glutaraldehid, 0.025 V/s tarama hızı olarak bulunmuştur. Çalışma koşullarının optimizasyonu amacıyla yapılan denemelerde sarkozin oksidaz biyosensörü için çalışma tamponu olarak 50 mM pH: 8.3 fosfat tamponu ve çalışma sıcaklığı olarak 25 °C bulunmuştur. Sarkozin oksidaz biyosensörü için yapılan karakterizasyon çalışmalarında ise 50 nM – 208 nM aralığında sarkozin için doğrusal sonuçların alındığı belirlenmiştir. Tekrarlanabilirlik denemelerinde (n= 6) 136 nM sarkozin konsantrasyonunda ortalama değer X= 138.67 nM, standart sapma (S.S)= ±5.44 ve % varyasyon katsayısı VK= %3.92 olarak bulunmuştur. Hazırlanan alkalen fosfataz enzim sensöründe p-nitrofenil fosfat (pNFF) ölçümü kronoamperometrik yöntem kullanılarak screen printed altın elektrot sistemi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Biyosensör sistemi üzerinde yapılan deneyler ile optimum koşullar saptanmıştır. Bu sensör sistemi için alkalen fosfataz miktarı, sisteamin ile SAM oluşturma süresi, glutaraldehid yüzdesi sırayla 32.5 U/ml alkalen fosfataz, screen printed altın elektrotun 12 saat sisteamin ile muamelesi, %5 glutaraldehid oranı uygun bulunmuştur. Çalışma koşullarının optimizasyonunda pH:10.5; 0.1 M glisin tamponu ( 0,1 M KCl ve 1 mM MgCl2 içerir) kullanılmasına ve ölçümlerin 30°C da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Geliştirilen biyosensör sisteminin karakterizasyon çalışmalarından 0.05 mM–0.6 mM arasında p-nitrofenil fosfat için doğrusal bir grafik elde edilmiştir. Ayrıca tekrarlanabilirlik çalışmalarının sonucunda (n= 8) 0.2mM p-nitrofenil fosfat derişimin de ortalama değer X= 0.199 mM standart sapma (S.S)= ±0.01 ve % varyasyon katsayısı VK= %5.02 olarak bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4390
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emineyorganci2009.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools