Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4389
Title: Uranyumun giderilmesinde nanokristal adsorbanların hazırlanması ve uygulama alanlarının incelenmesi
Authors: Akyıl, Sema
Yuşan, Sabriye
Keywords: Nanokristal
β-FeOOH
α-FeOOH
uranyum
Adsorpsiyon
Nanocrystal
β-FeOOH
α-FeOOH
Uranium
Adsorption
Nükleer Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, β-FeOOH ve α-FeOOH demiroksihidroksit nanokristalleri farklı sentez metotları kullanılarak sentezlenmiş ve elde edilen nanokristallerin uranyum adsorpsiyonunda etkinliği incelenmiştir. Sentezlenen akaganeite (β-FeOOH) ve goethite (α-FeOOH), adsorbanların, SEM, XRD ve BET analizleri ile karakterizasyonu yapılmıştır. Çalışmada, kesikli yöntem ile adsorpsiyona etki eden; pH, başlangıç uranyum konsantrasyonu, çalkalama süresi ve sıcaklık gibi parametreler incelenmiş; dağılım katsayıları (Kd) ve adsorpsiyon verimi (%) hesaplanmıştır. Adsorpsiyon prosesi için optimum koşullar belirlenmiş, bu koşullardaki adsorpsiyon verimleri üç farklı sentez metodu ile elde edilen akaganeite (AK-1, AK-2, AK-3) ve goethite (α- FeOOH) adsorbanları için sırası ile %95±3, %97±3, %68±1 ve %91±1 olarak hesaplanmıştır. Nanokristal adsorbanlardan uranyum için geri alım denemeleri yapılmış AK-3 adsorbanı dışında diğer adsorbanlar için oldukça yüksek bir geri alım verimi elde edilmiştir. Adsorpsiyon verilerinin, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich izoterm modellerine uyduğu belirlenmiş ve termodinamik ΔG°, ΔH° ve ΔS° parametreleri hesaplanmıştır. Uranyumun akaganeite ve goethite nanokristaller tarafından adsorplanmasında farklı metal iyonlarının etkisi incelenmiş ve uranyum alımına matriks ortam etkisi araştırılmıştır. Yapılan denemeler sonucunda, adsorban maddelerin matriks iyonlar ve uranyum arasında seçici davranmadığı görülmüştür. Nanokristal adsorbanlar üzerine uranyum (VI) iyonlarının adsorpsiyonunda, sabit konsantrasyonlarda (0.1M) NO3 -, SO4 2- ve PO4 3- anyonlarının etkisi araştırılmış ve 0.1M PO4 3- anyonu içeren çözeltilerden, nanokristal adsorbanların en yüksek uranyum alım verimini gerçekleştirdiği görülmüştür. β-FeOOH ve α-FeOOH’te U(VI) adsorpsiyonunun kinetiği Lagergren 1.mertebe hız modeli, yalancı 2.mertebe hız modeli, Weber- Morris kinetik modeli ve Reicherberg eşitliği kullanılarak incelenmiş ve adsorpsiyon sürecinin yalancı ikinci dereceden kinetik modele uyduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4389
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sabriyeyusan2009.pdf4.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools