Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4381
Title: Boron removal from water by polymer-assisted ultrafiltration method
Authors: Yüksel, Ümran
Kabay, Nalan
Yavuz, Sümbül
Keywords: Bor
bor giderimi
iyon değiştirici reçine
jeotermal su
polimer destekli ultrafiltrasyon
Boron
boron removal
geothermal water
ion- exchange resin
polymer-assisted ultrafiltration
Kimya Bölümü A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Su canlılar için temel yaşam kaynaklarından biridir. Günümüzde su kaynaklarının hızla tükenmesi ve kirlenmesi dünyanın birçok bölgesinde giderek önem kazanan ve çözüm bekleyen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sudaki bor kirliliği önemli bir çevre problemidir. Bu nedenle bor, hem insan hem de hayvan sağlığı ve bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı su iyileştirme kuruluşları tarafından dikkatlice izlenmektedir. Bu çalışmada, polimer destekli ultrafiltrasyon yöntemi kullanılarak model çözeltilerden (2.0 mg B/L ve 10.0 mg B/L) ve jeotermal sudan (bor derişimi 10.5 mg B/L olan) bor giderimi incelenmiştir. Çalışmalarımızda farklı geçerli sınır moleküler ağırlıklı (NMWL-5,000; 10,000; 50,000) Millipore ultrafiltrasyon membranları ve bor seçimli iyon değiştirici reçine Dowex XUS (0.355-0.500 mm ve 0-20 μm) kullanılmıştır. Jeotermal sulardan ve model çözeltilerden borun giderilmesinde reçine miktarı, reçine tanecik boyutu, uygulanan basınç ve reçine-çözelti temas süresi gibi parametrelerin etkileri incelenmiştir. Sulama suları için önerilen limit bor derişimi (1 mg B/L) polimer destekli ultrafiltrasyon yöntemiyle kullanılan jeotermal su için elde edilmeye çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4381
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sumbulyavuz2009.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools