Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4378
Title: Investigation of degradation of a textile dye, reactive red 141 (RR141), Over FeZSM-5 zeolites by catalytic wet peroxide oxidation and/or sonication
Authors: Gündüz, Gönül
Yaman, Yadigar Ceyda
Keywords: Reactive Red 141
tekstil boyar maddesi
katalitik ıslak peroksit oksidasyonu (CWPO)
sonikasyon
FeZSM-5 zeolit
Reactive Red 141
textile dyes
catalytic wet peroxide oxidation (CWPO)
ultrasonic degradation (sonication)
FeZSM-5 zeolit
Kimya Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, bir azo boyar madde olan Reactive Red 141 (RR141)’in sulu çözeltisinden, katalitik ıslak peroksit oksidasyonu (CWPO) FeZSM-5 zeolitleri üzerinde incelenmiş ve katalitik ıslak peroksit oksidasyonuna ultrasesin (sonikasyonun) katkısı araştırılmıştır. Bu bağlamda, ilk önce iyon değişimi ve hidrotermal yöntemle hazırlanan FeZSM-5 katalizörlerinin karakterizasyon çalışmaları yapılmış ve daha sonra bu katalizörlerin katalitik aktiviteleri test edilerek, sıcaklık, pH, H2O2, katalizör miktarı gibi parametrelerin RR141’in CWPO’na etkileri incelenmiştir. İyon değişimi ile hazırlanan IE-FeZSM-5 (42-1) katalizörü en aktif katalizör olarak belirlenmiştir. Bu katalizör ile iki saatlik oksidasyon sonunda 3.5 civarındaki başlangıç pH’ı için %97 renk giderimi, %78 aromatik giderim ve %52 COD giderimi elde edilmiştir. Bu katalizörü hidrotermal yöntemle hazırlanan HTFeZSM- 5-2 katalizörü izlemiştir. Ayrıca, RR141’in ultrasonik bozunması da incelenmiş ve bozunmayı etkileyen faktörler (ultrasonik cihaz tipi, başlangıç boya derişimi, güç, frekans, H2O2 ve hava) araştırılmıştır. Yalnızca ultrases ile renk giderim ve aromatik bozunma, sırası ile, %3-6 ve %2-5 olarak ölçülmüştür. 298±3 K’de yapılan sonikasyon katkılı CWPO ile IE-FeZSM-5 (42-1) katalizörü için renk giderimi %57’den %71.5’e, aromatik bozunma %24.5’den %47’ye çıkmıştır. Tüm deneyler süresince alının örnekler UV-spektrofotometresi ile analizlenmiş ve hem CWPO’nun hem de sonikasyonun renk giderim kinetikleri çıkarılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4378
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yadigarceydayaman2009.pdf3.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools