Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4375
Title: Farklı periodontal hastalıklara sahip bireylerden alınan mikrobiyal dental plak örneklerinden elde edilen patojen mikroorganizmaların real-time PCR ile kalitatif ve kantitatif analizi
Authors: Özdemir, Güven
Vural, Caner
Keywords: Periodontal patojenler
Real-time PCR
SYBR Green 1 boyası
Periodontal pathogens
Real-time PCR
SYBR Green 1 dye
Biyoloji A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Periodontal hastalıklara mikrobiyoloji penceresinden bakıldığında, ağız florasına dahil mikroorganizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerden söz edilebilir. Bu etkileşimler oldukça geniş, kapsamlı ve dinamiktir. Hastalığa sebep olan mikroorganizmaların ise belirli bazı dental patojen bakterilerin olduğu bilinmektedir. Birçok çevresel faktörlerle birlikte bu bakterilerin davranışları da değişebilmektedir. Beslenme, sigara kullanımı, genetik yatkınlık gibi faktörler bakterilerin hastalıktaki şiddetini etkilemektedir Periodontal hastalıklara sebep olan bakterilerin nitel ve nicel olarak belirlenmesi, hastalığın seyrinin gözlenmesi ve periodontal tedavinin şekillenmesi açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu tez çalışmasında periodontal açıdan öneme sahip Porpyhromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum ve Prevotella intermedia bakterilerinin Real-time PCR ile SYBR Green 1 boyası kullanılarak nitel ve nicel analizleri gerçekleştirilmiş, kronik ve agresif periodontitis durumlarındaki toplam bakteri miktarına göre oranları saptanmıştır. Bu amaçla kağıt kona (paperpoint) emdirilmiş olan 28 subgingival dental plak örneklerinden genomik DNA izolasyonu yapıldı. Daha önceden miktarları ve saflık derecesi bilinen, analiz edilecek olan her bir bakteri DNA’sı belirli oranlarda seyreltilerek uygun primerler ile birlikte standart eğri oluşturulmak üzere Real-time PCR’da reaksiyona tabi tutulmuştur. Reaksiyon sonunda oluşan ürünlerin verileri kullanılarak standart eğriler çıkarılmıştır. Her bir bakteriye özgü oluşturulan bu standart eğriler vasıtasıyla analiz sonuçları yorumlanmış ve sayısal veriler elde edilmiştir. Bunda sonra erime eğrisi analizleri yapılarak reaksiyon sonuçları doğrulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tedavi başlangıcında kronik periodontitisli cepteki P. gingivalis oranı %72 iken bunu sırasıyla %21 ile T. forsythia, %6 ile F. nucleatum ve %1 ile P. intermedia olduğu görülmüştür. Her iki durumda da A. actinomycetemcomitans saptanamamıştır. Agresif periodontitis de ise P. gingivalis %39, F. nucleatum %24, A. actinomycetemcomitans %15, T. forsythia %14 ve P. intermedia %8 oranında görülmüştür. Tedavi sonrasında ise yine kronik periodontitisli cepte P. gingivalis %50, T. forsythia %28, F. nucleatum %20 ve P. intermedia %2 oranları görülürken, agresif periodontitisli ceplerde ise F. nucleatum %57, P. gingivalis %36 ve T. forsythia %7 olarak bulunmuştur. Kronik periodontitiste başlangıç toplam bakteri miktarı 5,53x106, agresifte ise 1,04x107, tedavi sonundaki miktarları ise sırasıyla 3,05x106 ve 1,14x106’dır. Tedavi öncesi ve sonrasında periodontal ceplerdeki toplam bakteri miktarının ortalama 106 civarında olduğu saptanmıştır. Agresif periodontitiste toplam bakteri yükü açısından ciddi bir düşüş gözlenmiştir. Her iki hastalık durumunda da F.nucleatum yüzdelerinde ciddi bir artış gözlenmektedir. Ayrıca tedavi sonunda A. actinomycetemcomitans yüzdeleri saptanamamıştır. Kronik periodontitis tedavi sonunda P.gingivalis yüzdelerinde önemli bir azalma göstermiştir. Her iki bakteri sayısındaki bu azalmalar tedavinin olumlu sonuç verdiğini göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4375
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
canervural2009.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools