Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3894
Title: 19. yüzyılda Balkanlar'da sosyo-ekonomik ilişkiler:|
Other Titles: Drama Sancağı Örneği (1864-1913)
Authors: Sürgevil, Sabri
Arslan, İsmail
Keywords: Tarih A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Değişim olgusu, son yıllarda sosyo-ekonomik içerikli çalışmalarda sıkça kullanılan bir kavram olmuştur. 19. yüzyıl bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da büyük bir değişimin gerekleştiği yüzyıldır. Çağını yakalama girişimi içindeki Osmanlı İmparatorluğunda değişim; modern dünyaya uyum sürecini ifade etmektedir. Genelde Balkanlar’ın, özelde ise Drama Sancağı’nın yer aldığı bu çalışma, 19. yüzyılda Balkanlar’da sosyo-ekonomik ilişkilerdeki değişimi konu almaktadır. Osmanlı Rumelisi’nin ve tarihsel Makedonya bölgesinin metropol ve liman şehri Selanik’in gölgesinde ve art bölgesinde kalan, demografik yönünden Selanik’e göre daha homojen yapıdaki Drama Sancağı’nda, 19. yüzyılın ikinci yarısındaki değişim ve bu değişimin Selanik’e göre hızı ve niteliği çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca Drama Sancağı’nın merkezi konumundaki Drama şehri ile sancağın dışa açılan ticaret kapısı konumundaki liman şehri Kavala arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel ilişki ve karşılıklı etkileşim ele alınmıştır. Drama Sancağı’ndaki soyal, kültürel ve ekonomik bakımdan bütün yönleriyle değişim olgusunu anlamaya dönük bir yaklaşımın benimsendiği bu çalışmada sancaktaki toplumsal değişimin bir tespiti yapılmıştır. Beş bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde Balkanlar’ın tarihsel coğrafyası ve yol ağına kısaca değinilerek, Drama Sancağı’nın coğrafi ve idari yapısı ile sancağın tarihsel süreç içindeki genel görünümü değerlendirilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümlerde sancakta toplumsal yaşamdaki ve yerel yönetimlerdeki değişim konu edilmiştir. Dördüncü bölümde sancağın ticari yapısı ve 19. yüzyılın ikinci yarısında ticarette görülen değişim ele alınmıştır. Son bölümde ise, sancaktaki tarımsal üretim üzerinde durulmuştur. Burada ayrıca sancağın en önemli ihraç ürünü olan tütün ve tütün üretimindeki değişim incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3894
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ismailarslan2009.pdf12.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools