Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3872
Title: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Biriminde ventilatör günü ile ilişkili pnömoni sıklığı, etkenleri ve etkenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları
Authors: Gökengin, Deniz
Arsu, Güray
Keywords: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nöroloji yoğun bakım biriminde Mayıs 2005-Mayıs 2008 döneminde mekanik ventilatör (MV) kullanımı ve ventilatör ile ilişkili pnömoni (VİP) oranları ile VİP’ye neden olan etkenler ve bu etkenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları retrospektif olarak araştırıldı. Hasta günü ile ilişkili MV kullanımı ve 1000 ventilatör gününde gerçekleşen VİP oranları 0.64 ve 45.73 bulundu. Hastalarda gerçekleşen 139 atağın 135’inde alınan kültürlerde üreme saptanırken, 4’ünde üreme tespit edilmedi. 127 atakta tek etken üremesi olurken, 8 atakta 2 etken izole edildi. VİP olgularında sıklık sırasına göre, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Gram olumsuz enterik basiller izole edilmiştir. Klinik uygulamada sorun oluşturabilecek bazı antibiyotik direnç profilleri saptanmıştır. Elde edilen 35 Pseudomonas aeruginosa kökeninde meropenem ve siprofloksasin duyarlıkları sırasıyla % 54.2 ve % 45.7 iken Acinetobacter türlerinde (n=42) meropenem, ampisilin /sülbaktam ve sefaperazon/sülbaktam duyarlılığı sırasıyla % 45.2, % 19, % 64.2 olarak saptanmıştır. Elde edilen 29 Staphylococcus aureus kökeninde metisiline direnç % 65.5 bulunmuştur. Risk faktörleri, VİP açısından değerlendirildiğinde, yandaş ve altta yatan hastalık, önceki antibiyotik kullanımı ve operasyon öyküsü ile koma varlığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, kan albümin düzeyi düşüklüğü, uzun süre MV desteğinde kalma, izlem sırasında konvülziyon geçirme ve kan nakli uygulaması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bulunan VİP oranını azaltmak için hedefe yönelik sürveyansın arttırılması, ventilatör kullanımının standardizasyonu, standart izolasyon önlemleri ve özellikle el hijyeni uyumunun arttırılması gerekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3872
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gurayarsu2008.pdf309.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.