Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3870
Title: Baş boyun mukozal kanserlerinde sentinel lenf nodu biopsisi yöntemi ile N0 boyuna yaklaşım
Authors: Uluöz, Ümit
Akyıldız, Serdar
Aliyev, Araz
Keywords: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Amaç:Bu çalışma ile baş-boyun kanserlerinde sentinel lenf nodu biyopsisinin N0 boyunlarda metastazı belirlemedeki etkinliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem:Bu çalışmada kasım 2007 ile haziran 2008 arasında öğrenim eğrisi oluşturmak amacı ile yapılmış olan 24 primer baş boyun mukozal skuamoz hücreli karsinomu olgusunun sentinel lenf nodu biyopsisi sonucu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. İlk 2 hasta protokol oluşturma olgusu olduğu için çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya alınma kriteri olarak olguların klinik palpasyonla palpabl lenf nodu saptanması Tc99 nanokolloid uygulamasına engel durum olmaması kabul edildi. Hastalar 2 grupta değerlendirildi. Birinci grup oral kavite ve orafarinks lezyonları, ikinci grupta larinks ve hipofarinks lezyonları ele alındı. Oral kavite kanseri olan hastalara operasyonda 24 saat önce ve larinks kanseri olan hastalara operasyon günü preoperatif suspansiyon larinks mikroskopisi yapılarak Tc99 nanokolloid tümör çevresine 4 noktaya enjekte edilmiştir. Oral kavite lezyonlarına injeksiyon sonrası preperatif lenfosintigrafi yapılmıştır, Larinks olgularına ise lenfosintigrafi uygulanmadan sentinel lenf nodu biyopsisi uygulanmıştır. İntraoperatif gama probu kullanılarak larinks olgularında en çok parlayan 3 lenf nodu, oral kavite orafarinks kanserinde sentinel lenf nodu fon oranın 1/10 olan ve en az 1010 saniyede 400 ateşleme saptanan lenf nodları sentinel lenf nodu kabul ettik. Sentinel lenf nodları eksize edilerek frozen biyopsiye gönderildi. Daha sonra önceden planlanmış olan ve klinik rutin protokoluna uygun olarak tipi belirlenen boyun diseksiyonu tamamlanarak çıkarılan materyal patolojiye gönderildi. Sentinel lenf nodu olarak tespit edilen lenf nodlarının frozen sonucu, kesin patoloji sonucu ve boyun piyesinin kesin sonucu kıyaslanarak yöntemin etkinliği değerlendirildi. Sonuçlar:Çalışmaya toplam 22 hasta dahil edildi. 22 hastaya 24 boyun diseksiyonu (2 hastaya bilateral boyun diseksiyonu uygulandı.) Statiksel tahlil karmaşaya neden olmamak için boyun diseksiyonları üzerinden yapıldı. Böylece 24 olgulu çalışma yapılmış oldu. Çalışmada alınan verilerin SPSS 15.0 programı kullanılarak statiksel analizi yapıldı. Hastaların erkek/kadın oranı 17/7 yaş ortalaması 56.54 (min 28, maks 76) standart deviyasyon 13.032 olarak bulundu. Kanserlerin primeri dil (n=3), alt dudak (n=6), ağız tabanı (n=4) ve larinks (n=11) olarak belirlendi. Çalışmaya dahil edilen tüm olgularda peroperatif sentinel lenf nodu saptandı. 18 olgu patolojik olarak N0, 6 olgu ise patolojik olarak N pozitif olarak klasifiye edildi. 18 patolojik N0 olgulardan 2’si ağız tabanı 6’sı alt dudak kanseri 7’si larinks 3’ü dil kanseri idi. 1 ağız tabanı kanserinde orta hatt lokalizasyonu nedeni ile aynı seansta bilateral selektif 1.2.3. boyun diseksiyonu uygulandı. 6 alt dudak kanseri olgusuna tek taraflı selektif 1.2.3. boyun diseksiyonu yapılmıştır. 3 dil kanseri ve 2 ağız tabanı kanseri olgusuna selektif 1.2.3.4 boyun diseksiyonu uygulanmıştır. 10 larinks olgusuna toplam 11 boyun diseksiyonu (bir olguya bileteral 2.3.4 selektif boyun diseksiyonu) uygulanmıştır. Diğer 9 olgudan altısına 2.3.4 selektif boyun diseksiyonu, 3 olguya fonksiyonel boyun diseksiyonu uygulanmıştır. Patolojik N pozitif saptanan olgulardan 4’ü larinks kanseri 2’si dil kanseri idi. Tüm boyun diseksiyonlarında (sentinel lenf nodları hesaba alınmazsa) minimum 2 maksimum 36, toplam 347 ortalama 14.46 lenf nodu ayrılarak patolojik inceleme yapılmıştır. Bunlardan 6’sı maling olarak değerlendirilmiştir. Toplam diseke edilmiş lenf nodları arasında malignans oranı %1.73 olarak saptanmıştır. 24 boyundan toplam 77 sentinel lenf nodu tespit edilerek eksize edilmiştir. Her olguda minimum 1 maksimum 5 sentinel lenf nodu saptanmıştır, ortalama her vakada 3.2 sentinel lenf nodu saptanmıştır. Bu sentinel lenf nodlarından 7’si maling olarak değerlendirilmiştir diğer 70 benign saptanmıştır. Sentinel lenf nodu içerisinde malignite %9.1 oranında tespit edilmiştir. Sadece sentinel lenf nodu yöntemi kullanılarak %20.83 olguda bu evrelemeye sağlamak mümkün olmuştur. Tartışma: Bu çalışmada sentinel lenf nodu biyopsisin negatif prediktif değeri %100 olarak saptandı. Frozen doğruluk oranı %100 saptandı. Alınan sonuçlar literatürle uyumlu idi (ikinci uluslararası baş boyun mukozal kanserlerinde sentinel lenf nodu kavralı konferansı sonuçları referans olarak kabul edilirse) Sentinel lenf nodu frozen sonucu ve kesin patoloji sonucunun %100 oranda doğru saptanması intraoperatif frozen çalışma sonucuna güvenerek boyun diseksiyonuna karar verilmesine olanak değerlendirilmiş sentinel lenf nodu biyopsisi uygulanan olguların sadece %6 kısmında metastatik hastalık gözden kaçmış olduğunu göstermektedir ki buda evre 1-2 glottik kanserin boyun metastazı riski kadar bir riski oluşturmaktadır. Sonuç olarak baş boyun mukozal kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi yöntemi boyun evrelemesi için kullanılabilir bir yöntem olarak değerlendirildi. İleride boyuna yaklaşımda altın standart oluşturacağı düşünüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3870
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arazaliyev2008.pdf626.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.