Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3869
Title: Hipertrofik kardiyomiyopatili ve esansiyel hipertansiyonlu olgularda kalp hızı değişkenliğinin değerlendirilmesi
Authors: Ertürk, Ümit
Abbasaliyev, Abbasali
Keywords: Kardiyoloji A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Hipertrofik kardiyomiyopati ve ikincil SVH artmış ani kardiyak ölüm, aritmi, senkop ve iskemik olay riski ile birliktedir ve otonom sinir sisteminin bu olaylar üzerine önemli etkileri olduğu kabul edilmektedir. KHD analiz kalpte vagal ve sempatik dengenin gösterilmesi için duyarlı ve non-invazif bir yöntemdir. Bu çalışmada HKMP’li esansiyel sistemik hipertansiyona ikincil SVH gelişen olgularda KHD ölçümü ile iki farklı SVH formunda kalbin otonom fonksiyonları değerlendirildi. Çalışma grubunda Ekokardiyografik olarak HKMP tanısı kesinleşmiş 22 hasta (9’u erkek (%41), 13’ü kadın (%59), ortalama yaş 51±129), hipertansiyona ikincil SVH gelişen 22 hasta (12’si erkek (%54), 10’u kadın (%46), ortalama yaş 54±9) ve kontrol grubu olarak da 22 sağlıklı kişi (11’i erkek (%50), 11’i kadın (%50), ortalama yaş 51±4) çalışmaya alındı. Gruplar arasında temel demografik veriler açısından anlamlı fark yoktu. Ekokariyografik değerlendirme sonrası her üç gruba bazal KHD değerlerini (Pnn50, RMSSD ve SDNN) saptamak için 24 saatlik Holter EKG monitörizasyonu uygulandı. Hipertrofik kardiyomiyopati ve SVH grubunda bazal KHD indeksleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmasına karşın, HKMP ve ikincil SVH grupları arasında KDH indeksleri açısından anlamlı fark yoktu. Sol ventrikül çıkış yolu gradiyenti, senkop ve aritmi ile KHD arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı. Senkop öyküsü olan HKMP’li olgularda sol ventrikül sistol ve diastol sonu çapları olmayanlara göre anlamlı şekilde daha düşük bulundu. Hipertrofik kardiyomiyopati grubunda KHD’nin parasempatik indeksleri ile sol atriyum çapı arasında ters bir bağlantı olduğu halde sol ventrikül sistol sonu çapı ile doğru orantılıydı ve ikincil SVH grubunda benzer bir bağlantı yoktu. Sonuç olarak hem HKMP hem de ikincil SVH grubunda KDH indekslerinde azalma olduğu gösterilmesine karşın bunun aritmi, senkop gibi klinik olay riskinde artışla birlikte olduğu görüşü kanıtlanamadı.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3869
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abbasaliabbasaliyev2001.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.