Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3868
Title: İdrar organik asidlerinin farklı yaş gruplarında dağılımı
Authors: Bayındır, Oya
Kocabaş, Rabia Nur
Keywords: Biyokimya A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Kalıtsal metabolik hastaların bir kısmında, idrarda karakteristik organik asid atılımları söz konusudur. Bu nedenle organik asid analizi, kalıtsal metabolik hastaların tanı ve izleminde yararlanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada, kalıtsal metabolik hastalık ön tanısı ile hastanemize başvuran yada tanı alıp izlemi yapılan, değişik yaş gruplarındaki hastalarda ve ayrıca ebeveynlerinde idrar oraginik asid analizlerinin sağlıklı değerlendirilmesi için, yaş gruplarına göre alt ve süt düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmadaki olgular Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi anaokulu ve kreşindeki sağlıklı çocuklar ile Klinik Biyokimya Dalı laboratuarında çalışmakta olan elemanların sağlıklı çocuklarından ve ayrıca laboratuar elemanlarından oluşturuldu. Olgularda herhangi bir sistemik yada metabolik hastalık yada sürekli ilaç kullanımı söz konusu değildi. Yaşları 1-40 arasında değişen toplam 120 olgu; 1-5 yaş arası (grup I, n=40) 6-18 yaş arası (grup II, n=40) ve 19-40 yaş arası (grup III, n=40) olmak üzere üç farklı gruba ayrıldı. Taze idrar örnekleri analiz süresine kadar -20oC ‘de saklandı. Organik asidler asidifiye edilmiş idrar örneklerinde etil asetat ile ekstrakte edildi, ardından stabil, uçucu türevlerine dönüştürüldü. Bu amaçla N-methyl-N-trimethylsiyl-2,2,2-trifluoroasetamide (MSTFA) kullanılarak trimetilsialilasyon sağlandı. Ekstraktlar gaz kromatografi kütle spektrometri (GC-MS) aracılığı ile analiz edildi. Organik asid tanımlamaları, bilgisayar ortamında kütle spektrumlarını içeren kütüphaneler aracılığı ile yapıldı. İstatistiksel analizler SPSS 13.0 programı kullanılarak gerçekleştirildi. Her üç grupta organik asidlerin alt ve üst düzeyleri, ile ortalama düzeyleri saptandı. Ayrıca yaşa göre gruplar arası farklılıklar da araştırıldı. Sonuç olarak farklı yaş gruplarında organik asid düzeylerinde saptanan farklılıklar, metabolik hastalıkların tanısında yaşa bağlı değerlerin kullanımının uygun olacağı görüşünü desteklemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3868
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rabianurkocabas2008.pdf601.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.