Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3864
Title: Obez çocuklarda ventrikül fonksiyonlarının doku doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Authors: Özyürek, Arif Ruhi
Gürses, Dolunay
Keywords: Obezite, çocukluk çağı, kardiyovasküler sistem, kalp, doku doppler ekokardiyografi.
Obesity, childhood, cardiovascular system, heart, tissue doppler echocardiography.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversite
Abstract: Çocukluk çağı obezitesi erişkin dönemde kardiyovasküler hastalık gelişme riski açısından en önemli belirleyicidir. Obezite sol ventrikül hipertrofisi ve kardiyak fonksiyon bozukluğuna yol açabilmektedir. Doku doppler ekokardiyografi miyokardın sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını değerlendirilmesine yarayan yeni bir yöntemdir. Bu çalışma çocukluk çağı obezitesinin ventrikül fonksiyonlarına etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Bu amaçla 65 obez çocuk ile 35 sağlıklı çocukta konvansiyonel ve doku doppler ekokardiyografi ile kardiyak fonksiyonlar değerlendirildi. Gruplar arasında yaş, boy ve cinsiyet açısından farklılık yoktu (p>0.05). Vücut kitle indeksi (30.2±3.6 / 17.7±1.8 kg/m2) obez grupta belirgin yüksek idi (p<0.001). Obez grupta konvansiyonel ekokardiyografi ile değerlendirilen sistolik ve diyastolik fonksiyonlar normal sınırlardaydı. Sol ventrikül diyastol sonu (LVd) ve sistol sonu çapları (LVs), sol ventrikül arka duvar (LVADd, LVADs) ve interventriküler septum kalınlıkları ( VSd, VSs) ile sol ventrikül kitlesi (LVK), sol ventrikül kitle indeksi (LVKi) ve rölatif duvar kalınlığı (RDK) obez çocuklarda kontrol grubuna göre belirgin yüksek saptandı (p<0.001). Vücut kitle indeksi ile LVADd, LVADs, VSd, VSs, LVd, LVs, LVK, LVKi ve RDK arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p<0.001, r=0.78, 0.63, 0.76, 0.64, 0.61, 0.34, 0.79, 0.75, 0.48 sırasıyla). Doku doppler ekokardiyografi ile sol ventrikül (Adm: 8.1±1.8 / 7.2±1.4 cm/sn), interventriküler septum (Adi: 7.2±1.8 / 6.2±1.2 cm/sn) ve sağ ventrikülde (Adt: 13.2±2.6 / 10.7± 2.5 cm/sn) ölçülen maksimum geç diastolik dalga velositesi obez grupta kontrol grubuna göre belirgin yüksek (p<0.05); sol ventrikül, interventriküler septum ve sağ ventrikül Ed/Ad oranı ise belirgin düşük (Edm/Adm:2.4±0.6/2.9±0.7, Edi/Adi:2.2±0.7/2.6±0.8, Edt/Adt:1.4±0.2/1.8±0.5), (p<0.05) saptandı. E/Edm obez grupta kontrol grubuna göre belirgin yüksek idi (5.9±1.5/5.1±1), (p<0.01). LVK ile Adm, Adi ve E/Edm arasında anlamlı pozitif korelasyon (p<0.05, r=0.24, 0.22, 0.22 sırasıyla); LVK ile Edm/Adm arasında ise anlamlı negatif korelasyon (p<0.001, r= -0.37) saptandı. Sol ventrikül kitlesinde artış ile karakterize olan sol ventrikül hipertrofisi obez çocuklarda görülebilir. Vücut kitle indeksindeki artış ile sol ventrikül hipertrofisi oldukça yakın ilişkilidir. Çalışmamızda doku doppler ekokardiyografi ile sol ventrikül, sağ ventrikül ve interventriküler septum diyastolik fonksiyonlarındaki subklinik değişiklikler gösterilmiştir. Bu bulgular doku doppler ekokardiyografi ile ölçülen diyastolik fonksiyon göstergelerinin obez çocuklarda belirgin bozulduğunu ve bu bozulmanın da sol ventrikül kitlesindeki artış ile paralel olduğunu göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3864
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dolunaygurses2008.pdf986.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.