Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3863
Title: Çeşitli ekolojik faktörlerin ve bazı göz parametrelerinin dinamik kontur tonometri (DCT, Pascal), goldmann aplanasyon tonometrisi ve air puff tonometri ile ölçülen göziçi basınçlarına etkilerinin incelenmesi
Authors: Ateş, Halil
Çınar, Esat
Keywords: Göz Hastalıkları A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: AMAÇ: Çeşitli etyolojik faktörlerin (yaş, diabet varlığı, hipertansiyon varlığı, glokom ilacı kullanımı, sağ veya sol göz olması, geçirilmiş oküler cerrahi varlığı, göz yaşı miktarı) ve bazı göz parametrelerinin (korneal kalınlık, korneal radius, keratometri, ön kamara derinliği, aksiyal uzunluk, cup/disk oranı, sferik eşdeğer, astigmat, vizyon) Dinamik Kontur Tonometri (DCT, Pascal), Goldmann Aplanasyon Tonometrisi, Air puff Tonometri ile ölçülen göziçi basıncını etkileyip etkilemediğinin araştırılması. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 2006-2008 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Glokom Biriminde takipli glokom tanısı almış 156 hastanın 305 gözü alınmıştır. Dahiliye veya Kardiyoloji uzmanı tarafından diabet veya hipertansiyon tanısı konan ve ilaç tedavisi başlanan hastalar diabet veya hipertansiyon varlığı açısından not edilmiştir. Otomatik refraktokeratometride elde edilen değerlerden keratometrik değerler her göz için horizontal ve vertikal değerlerin ortalaması o göz için keratometrik değer olarak alınmıştır. Aynı şekilde korneal radius değerleri horizontal ve vertikal eksen ortalaması alınmıştır. Tashih sonrasında elde edilen miyopi, hipermetropi ve astigmat değerleri sonuç refraksiyon olarak kaydedilmiştir. Santral korneal kalınlık ölçümü Ultrasonik pakimetri ile kontakt yöntemle yapılmıştır. Glokom biriminde sürekli takibi olmayanlar, ön veya arka segment muayenesini engelleyecek ortam opasitesi olanlar, çok düşük vizyonu olanlar (< 0,05), nistagmus ve şaşılığı olanlar, son bir yıl içinde geçirilmiş oküler cerrahi, korneal ölçümleri ve basınç ölçümlerini engelleyen korneal skar, ödem ve opasiteleri olanlar, proliferatif evredeki diabetik retinopatisi olanlar, grade 3-4 hipertansif retinopatisi olanlar, miyopi ve hipermetropide 6 dioptri, astigmatta 3 dioptri üzerinde refraksiyonu bulunanlar alınmamıştır. Ayrıca DCT veya diğer ölçüm yöntemlerinden birinde ölçüm sırasında uyumsuz olanlar alınmamıştır. DCT (Pascal, Swiss Microtechnology AG, Zurich, Switzerland) tonometri biomikroskoba Goldmann benzeri şekilde monte edilerek topikal anestezik damlatıldıktan sonra (%0,4 benoksinate hydroclorid) 5-6 saniye süreyle göze temas ettirilerek ölçülmüştür. Elektronik ekranda beliren kaliteli ve güvenilir bir ölçüm yapıldığını gösteren Q değeri 1 ve 2 olduğunda basınç değeri ve OPA (Oküler puls amplitüdü) değeri kaydedilmiştir. Goldmann (Haag Streit, Koeniz, Switzerland) biomikroskoba monte edilerek %2 floresseinli topikal damla (%0,4 benoksinate hydroclorid) ile ölçüm yapılmıştır. Air Puff ölçümleri cihaz üretici firma katalogunda belirtilen şekilde kalibrasyonu yapıldıktan sonra hasta çenesini ve alnını banta dayayarak karşıya bakarken yapılmıştır. Herhangi bir topikal damla kullanılmamıştır. Air puff ile ardışık 3 ölçüm yapılarak ortalama basınç kaydedilmiştir. Tüm ölçümler aynı kişi tarafından yapılmıştır (Dr.Esat Çınar). Ölçüm yöntemleri sıra ile 5 dakika ara ile Goldmann Aplanasyon Tonometrisi, DCT ve Air Puff tonometri ile yapılmıştır. Hastalar ön ve arka segment muayeneleri biomikroskopta ve 90D Wolk lens ile yapılmıştır. Tüm istatistik yöntemleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik Anabilimdalı Öğretim görevlisi Hatice Uluer tarafından SPSS 15.0 (Inc Chicago, IL, USA) programı ile yapılmıştır. BULGULAR: Santral Korneal kalınlık (SKK) 556±47.7 mikron bulundu. Santral korneal kalınlık ortalamamız literatür ile uyumludur. Glokom gruplarının ikili olarak karşılaştırılması ile oküler hipertansiyon grubunun tüm gruplardan daha kalın korneaya sahip olduğu görülmüştür (586±55,4). Her üç basınç ölçüm yöntemi (DCT, GAT, AIR Puff) ile elde edilen değerlerin SKK ile korele olduğu görüldü. GAT ve AIR Puff ince ve normal kornealarda SKK dan bağımsız ancak kalın kornealarda SKK dan etkilenerek basınç ölçmektedir. DCT kornea kalınlığı ne olursa olsun bağımsız ölçüm yapmaktadır. SKK ile yaş arasında ilişki vardır. Yaş arttıkça SKK da bir incelme olmaktadır. Kadın ve erkeklerde korneal kalınlık farkı anlamlı bulunmamıştır. Sağ ve sol göz arasında SKK açısından bir fark bulunmamıştır. Hastaların refraksiyon durumları ne olursa olsun (miyopi, emetropi, hipermetropi ve astigmat) SKK ile anlamlı bir ilişkisi görülmedi. SKK ile C/D oranı arasında negatif bir korelasyon bulduk. C/D oranı en düşük grup olarak oküler hipertansiyon grubu bulundu. Aksiyal uzunluk ile SKK arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yaş; AIR Puff ölçümlerini minimal etkilemekte ancak GAT ve DCT yi etkilemediği bulundu. DM ve HT; SKK ne olursa olsun her üç ölçüm yönteminide etkilemediği bulundu. Hastalarda oküler cerrahi geçirip geçirmediği göz önüne alındığında normal ve kalın korneya sahip hastalarda oküler cerrahi varlığı tonometrik ölçümleri (her üç yöntem) etkilemektedir. Refraktif durum SKK ne olursa olsun hiçbir ölçüm yöntemini etkilememektedir. Genel olarak aksiyal uzunluk ve ön kamara derinliği etkili değildir. Gözyaşı GAT ve A R puff ve DCT nin Schimerr testi ile bakılan gözyaşı miktarından etkilenmediği bulundu. Ortalama oküler puls amplitüdü (OPA) 3,37±1,22 mmHg bulundu. OPA değeri en yüksek oküler hipertansiyon grubunda bulundu (3.62 mmHg). En düşük OPA eksfoliasyon grubunda bulundu (3.04 mmHg). OPA değeri ince kornealarda SKK ile korele değilken, normal ve kalın kornealarda SKK ile korele bulunmuştur. OPA ile Aksiyal uzunluk (ALX) Korneal eğim (KO RAD) arasında negatif bir korelasyon tespit edildi. OPA ile yaş arasında bir korelasyon yoktu. OPA değeri Kadınlarda ortalama 3,5 mmHg iken Erkeklerde ortalama 3,1mmHg bulunmuş ve fark anlamlıdır. DM ve HT varlığı veya yokluğu OPA değerini etkilememiştir. Sağ ve sol göz arasında OPA açısından anlamlı fark yoktur. SONUÇ: DCT, korneal ve diğer faktörlerden (DM, HT, Yaş, Cinsiyet, sağ veya sol göz olması, gözyaşı miktarı gibi) etkilenmemekte veya minimal etkilenme ile mevcut tonometriler içinde glokom tanı ve tedavisinin yönlendirilmesinde önemli bir tonometridir. Bu açıdan Goldmann ve Air Puff gibi tonometrilerin eksik yönlerini tamamlamaktadır. Uyumlu hastalarda kullanımı kolaydır. Oküler Puls amplitüdü gibi sağladığı sekonder veriler gerek glokom ve gerekse diğer göz patolojilerinin eytopatogenezinin aydınlatılmasında yapılacak çalışmalar ile önemli yararlar sağlayacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3863
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esatcinar2008.pdf3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.