Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3806
Title: “Obezlere Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği’’nin geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi
Authors: Fadıloğlu, Çiçek
Çıray Gündüzoğlu, Nazmiye
Keywords: Obezite, Yaşam Kalitesi, geçerlilik ve güvenirlik.
Obesity, quality of life, validity and reliability.
İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu araştırma obez bireylerin yaşam kalitelerini belirlemek için geliştirilen “Şişmanlık ve Kilo Verme ile İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği”nin Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğini incelemek amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örnkelemini Beden kitle indeksi 30 ve üzeri olan 170 obez birey oluşturmaktadır.”Obezlere Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği”2004 yılında Donald L. Patrick, Donald M. Bushnell ve Margaret Rothman tarafından geliştirilen 17 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin tümünün toplam puan ortalaması 33,72±12,15. Ölçeğin Türkçe dil geçerlilik çalışması Seattle Quality of Life Group University of Washington Department of Health Services tarafından yapılmıştır. Bu nedenle tekrar dil geçerliliği çalışılmamıştır. Ölçeğin zamana göre değişmezliğini test etmek için yapılan test-tekrar test uygulamasının sonucunda doğrusal yönde güçlü bir ilişki saptanmıştır.(r=0,97 )Ölçeğin tüm iç tutarlılığını test etmek için Cronbah Alpha katsayısı belirlenmiştir. Ölçeğin tümü için elde edilen Cronbah Alpha 0,90’dır.Yapılan madde analizi sonucunda ölçekteki maddelerin madde-toplam kolerasyon katsayısı 0,33 ile 0,71 arasında saptanmış ve hiçbir madde ölçekten çıkarılmamıştır.Ölçeğe uygulana “faktör analizi”sonucunda ölçeğin toplam varyansın %62,57’sini açıklayan 1 faktör elde edilmiştir.Elde edilen bir faktör orijinal ölçeğin faktör yapısı ile uyumlu bulunmuştur.Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla eş zamanlı/benzer ölçekler yöntemi kullanılmıştır.SF -36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ile Obezlere Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği puanları arasındaki ilişki incelenmiştir.Ölçeğin alt boyutları için 0,13.ile 0,46 arasında değişen anlamlı düzeylerde değerler elde edilmiştir. Sonuç olarak; “Obezlere Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği”nin Türk Toplumu için yeterli güvenirlik ve geçerlik göstergelerine sahip bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3806
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nazmiyeciraygunduzoglu2008.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools