Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3527
Title: Sabuncubeli (Manisa) erken miyosen memeli faunasının sistematiği ve biyostratigrafisi
Authors: Kaya, Tanju
Mayda, Serdar
Keywords: Sabuncubeli-Manisa, Erken Miyosen, Memeli, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla, Türkiye.
Sabuncubeli-Manisa, Early Miocene, Mammals, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla, Turkey.
Biyoloji A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Güney Doğu Akdeniz provensi Erken Miyosen memeli lokaliteleri bakımından zengin olmasına karşın, makro memeli içeren lokaliteler sayıca çok azdır. Anadolu’da makro ve mikro memeli fosillerinin birlikte bulunduğu tek lokalite Şemsettin-ANKARA’da tanımlanmış olup; bu lokasyonda çok az sayıda makrofosil faunal liste olarak verilmiştir (Şen et al., 1998). Öncel çalışmalarda, orta Batı Anadolu’daki gölsel çökellere ilişkin Erken Miyosen–orta Orta Miyosen yaşı, kronolojik olarak geniş yayılım sunan paleobotanik verilere ve volkanik kayaçlardan elde edilen radyometrik yaşlara göre verilmiştir. Kaya et al. (2006) tarafından Erken Miyosen çökelleri için yeni bir stratigrafik sınıflandırma mikro memeli fosillerine dayanarak tanımlanmıştır. Erken Miyosen tortullaşmasının stratigrafik evrimine ve yaşlandırılmasına yönelik yeterli literatür verileri bulunmamaktadır. Önceki çalışmaların çoğu genel jeoloji amaçlı olup Neojen biyostratigrafisine ilişkin ayrıntılardan yoksundur. Bu tez bu alandaki eksikliği gidermeye yönelik olup, Sabuncubeli-Manisa Erken Miyosen memeli faunasının biyostratigrafik konumunu saptayarak, fauna elemanlarının evrimlerini ve sundukları paleoekolojik ve paleocoğrafik yorumları içermektedir. Sabuncubeli lokalitesi İzmir’in 15km KB’sında, Sabuncubeli mevkiinde yer alır; ilk kez Kaya et al. (2006) tarafından bulunmuştur. Bu tez kapsamında yapılan çalışmada aynı lokasyonda çok sayıda insitu dişler ve kemiklerden oluşan mikro ve makromemeli faunası bulunmuştur. Fosillerin ayrıntılı tayinleri sonucunda, 8 mikromemeli ve 11 makromemeli taksonu tanımlanmıştır. Çalışmada bulunan fosillerin sundukları evrimsel çalışmalar sonucu Sabuncubeli formasyonu içerisinde tanımlanmış olan Sabuncubeli faunası için orta Erken Miyosen (MN3a, 20 milyon yıl) yaşı öngörülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3527
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serdarmayda2008.pdf15.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools