Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2055
Title: Separation of monovalent and divalent ions (Na+, Ca2+) from binary mixtures by electrodialysis
Authors: Kabay, Nalan
Yüksel, Mithat
Kahveci, Hafize
Keywords: Çift değerlikli iyonlar, elektrodiyaliz, kalsiyum, membran, sodyum, suyun yeniden kullanımı, tek değerlikli iyonlar.
Calcium, divalent ions, electrodialysis, membrane, monovalent ions, Sodium, Water Reuse.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: İlk olarak NaCl ve CaCl2 tuz çözeltilerinin farklı oranlarda hazırlanan karışımlarından, Na+ ve Ca2+ iyonlarının elektrodiyaliz yöntemi ile ayrılmaları incelenmiştir. İkili karışımlardan, Na+ ve Ca2+ iyonlarının ayrılma verimine etki eden parametreler olarak, karışımlardaki tuz derişim oranları, uygulanan gerilim ve dolanım debileri ele alınmıştır. Daha sonra, NaCl, NaNO3, Na2SO4, CaCl2 and Ca(NO3)2 tuzları ile hazırlanan çözeltilerden Na+ ve Ca2+ iyonlarının elektrodiyaliz yöntemi ile ayrılmaları incelenmiştir. Bu çözeltilerden Na+ ve Ca2+ tuzlarının ayrılmasına etki eden parametre olarak uygulanan gerilim ve farklı tuzlar ele alınmıştır. Son olarak, eşit oranlarda hazırlanan NaCl + CaCl2, NaCl + Ca(NO3)2, NaNO3 + Ca(NO3)2, Na2SO4 + CaCl2, Na2SO4 + Ca(NO3)2 karışımlarında, dolanım debileri ve uygulanan gerilim sabit tutularak, tuzlardaki değişen anyon tipinin Na+ ve Ca2+ iyonlarının elektrodiyaliz yöntemi ile ayrılmalarına etkisi incelenmiştir. Deneylerde, modifiye edilmiş TS-1-10 model (Tokuyama Firması tarafından üretilen) Elektrodiyaliz cihazı kullanılmıştır. Seyreltik ve konsantre akımların konsantrasyonları ve iletkenlikleri membran hücresinin çıkışından her iki dakikada bir örnek alınarak ölçülmüştür. Her bir deneme akım 0,01 Aʼe düşene dek devam etmiştir. Hazırlanan çözeltilerden, Na+ ve Ca2+ iyonlarının ayrılma performansları ölçülüp karşılaştırılmıştır. Özgül güç tüketimi hesaplamalarında sadece membran dizisindeki, elektrik enerjisi tüketimi dikkate alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2055
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hafizekahveci2005.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools