Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1914
Title: Fluoro substituted n-heterocyclic carbene derivatives
Authors: Çetinkaya, Bekir
Gülcemal, Süleyman
Keywords: N-heterohalkalı karben, diazolinyum tuzları, palladyum, rodyum, kataliz, C-C bağ oluşumu.
N-heterocyclic carbene, diazolinium salts, palladium, rhodium, catalysis, C-C bond formation.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde N-heterohalkalı karben (NHC) ligandları ve bunların karben kompleksleri üzerindeki çalışmalar özetlenmiştir. İkinci bölümde deneysel çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde florlu sübstitüyent içeren NHC türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik incelemeler sunulmuştur. Metal-NHC komplekslerinin homojen katalizde yaygın bir şekilde kullanılan fosfinlere alternatif olmaları, son zamanlarda büyük ilgi çekmektedir. Çünkü katalitik koşullarda (yüksek sıcaklıkta) P-C bağı kolayca kopmakta ve P atomu havanın oksijeni ile kolayca oksitlenmektedir. Aksine, metal-NHC kompleksleri havanın nemi ve oksijenine karşı çok kararlıdır. Dolayısıyla tepkime ortamında ligant fazlasına gerek yoktur. N-heterohalkalı karben ligandlarının bu özellikleri dikkate alınarak, süperkritik CO2 (scCO2) ortamında yapılan katalitik denemelerde kullanılmak üzere süperkritik CO2ʼde çözünebilir nitelikte türevlendirilmiş ligandların sentezlenmesi düşünüldü. Bu nedenle azot atomları üzerinde florlu gruplar içeren N-heterohalkalı karben öncüleri (3 ve 6) ve bunlardan türeyen Rh(I)- (7) ve Pd(II) (8) kompleksleri sentezlenmiştir (Şema I ve II).
URI: http://hdl.handle.net/11454/1914
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
suleymangulcemal2005.pdf881.53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools