Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1878
Title: Diazol(in)ium salts and derived complexes
Authors: Çetinkaya, Bekir
Çetinkaya, Engin
Bolay, Emine
Keywords: N-Heterosiklik karben, benzimidazolyum tuzları, imidazolinyum tuzları, palladyum, rodyum, homojen kataliz, C-C bağ oluşumu.
N-Heterocyclic carbene, benzimidazolium salts, imidazolium salts, palladium, rhodium, homogenous catalysis, C-C bond formation.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Diazol(in)yum tuzlarından türeyen N-heterosiklik karbenler (NHCʼler), homojen katalizde çok kararlı bir dizi kompleks oluştururlar. Seçicilik ve aktiviteyi en iyi düzeye çıkarmak için sterik ve elektronik özellikler kolaylıkla ve birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. NHC-metal katalizörleri aktivite ve uygulama alanında benzer fosfan bileşiklerine üstünlük sağlarlar. Bu tezdeki çalışmalar, NHC dizaynı ve NHCʼlerin ve istenilen katalitik özellikteki komplekslerinin sentezlerine yönelmiştir. Bu amaçla, 1,3- dialkilbenzimidazolyum tuzları ve bunların palladyum ve rodyum kompleksleri sentezlenmiş ve katalitik aktiviteleri test edilmiştir. Karbene bağlı birden fazla metale sahip NHC komplekslerinin daha iyi aktivite göstermeleri beklenir. Bu yüzden bibenzimidazolyum kompleksleri sentezlenmeye çalışılmıştır. Son olarak N,Nʼ-di-tertbütilimidazolinyum tuzu sentezlenmiş ve NHC kompleksleri sentezlenmeye çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1878
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eminebolay2005.pdf910.04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools