Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1875
Title: Treatment of Afyon alkoloids wastewater by wet air oxidation with fenton's reagent
Authors: Atalay, Süheyda
Bıçaksız, Zeliha
Keywords: Katalitik ıslak hava oxidasyonu, KOİ giderimi, atıksu arıtma, fenton reaktifi, aktif çamur.
Catalytic wet air oxidation, COD removal, wastewater treatment, fentonʼs reagent, activated sludge.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Yapılan çalışmada, içerdiği kirletici maddeleri daha az kirletici maddelere dönüştürebilmek için, Afyon Alkaloidleri Fabrikası atıksuyuna Fenton Reaktifi ile Islak Hava Oksidasyonu yöntemi uygulanmıştır. Kirlilik düzeyini uygun deşarj standartlarına ulaştırabilecek reaksiyon şartları araştırılmıştır. Fenton Reaktifi ile Islak Hava Oksidasyonu orijinal fabrika atıksuyuna uygulandığı gibi seyreltilmiş (1/10 ve 1/100) atıksuya ve aerobik ön arıtıma (2 gün alıkonma süreli aktif çamur yöntemi) tabi tutulmuş atıksuda da denenmiştir. Buradaki amaç, yöntemin orjinal atıksudaki performansını görmenin yanısıra, seyreltmenin ve biyolojik ön arıtımın KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) giderimine etkisini araştırmaktır. Optimum reaktif miktarlarını bulmak için 1/10, 1/25 ve 1/50 Fe/substrat oranları ile 1/1, 1/10 ve 1/25 Fe/H2O2 oranları denenmiştir. Reaksiyonlar asidik ortamda (pH=3) 30, 40, 50 ve 60 oC olmak üzere dört farklı sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Genel anlamda test sonuçlarına bakıldığında, en yüksek KOİ giderimi, 30 - 50 oC sıcaklık aralığında, Fe/substrat oranının 1/10 ile 1/25 arasında olduğu durumlarda elde edildiği görülebilir. Her üç H2O2/Fe oranında ise KOİ giderimleri arasında fazla fark görülmemiş olup, H2O2/Fe=1 oranı tercih edilebilir. Aerobic önarıtıma tabi tutmak etkili bir yol olabilir; 50 oC, Fe/subs=1/10 and H2O2/Fe=1 şartlarında % 74ʼlük KOİ Giderimi elde edilebilmiştir. Test sonuçlarına bakıldığında genel olarak aerobik önarıtıma tabi tutulmuş atıksuda, orjinal ve seyreltilmiş atıksulara nazaran daha yüksek KOİ giderimlerine ulaşılabilindiği görülmüştür. Diğer taraftan, seyreltilmiş atıksularla yapılan deneylerde, % KOİ Gideriminde orijinal atıksuya nazaran bir yükselme saptanamamıştır. 1/10 seyreltilmiş atıksuda maksimum %30, 1/100 seyreltilmiş atıksuda maksimum %27ʼlik KOİ Giderimi elde edilmişken, orijinal atıksuda ulaşılabilinen maksimum % KOİ Giderimi 38ʼdir. Bu nedenle seyreltme işleminin gereksiz olduğu söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1875
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zelihabicaksiz2005.pdf524.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools