Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1768
Title: Synthesis of some new oxime compounds and investigation of their propertis
Authors: Anıl, Hüseyin
Babahan, İlknur
Keywords: Oksim, vic-dioksim, hidrazon, semikarbazon, tiyosemikarbazon, ekstraksiyon, antibakteriyel.
Oxime, vic-dioxime, hydrazone, semicarbazone, thiosemicarbazone, extraction, antibacterial.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada hidrazonların, tiyosemikarbazonların ve semikarbazonların literatürde bulunmayan oksimli türevleri sentezlenerek, metal ekstraksiyonu ve antibakteriyel özellikleri incelenmiştir. Glioksimhidrazin (GH2)ʼnin 4-nitroasetofenon, diasetilmonoksim, tereftaldialdehit, 4-metilasetofenon ve metil-2-piridil keton ile sırasıyla reaksiyona girmesi sonucunda literatürde bulunmayan hidrazon grupları taşıyan oksim bileşikleri sentezlenmiştir (L1H2, L2H3, L3H2, L4H2 ve L5H4). Semikarbazithidroklorür ve 4-aminoasetofenon semikarbazonʼun anti-kloroglioksim ve (E,E)-dikloroglioksim ile reaksiyona girmesiyle literatürde bulunmayan semikarbazon ve semikarbazit grupları taşıyan vicdioksim bileşikleri elde edilmiştir (L6H2, L7H2 ve L8H2). 4-aminoasetofenon tiyosemikarbazonʼun anti-kloroglioksimle reaksiyona girmesiyle literatürde bulunmayan tiyosemikarbazonun vicdioksimli türevi sentezlenmiştir (L9H2). Sentezlenen bütün bileşiklerin yapısı 1H-NMR, 13C-NMR, HMQC, IR ve elementel analiz teknikleri ile aydınlatılmıştır. Ligantların kompleksleşme özellikleri katı-sıvı ve sıvı-sıvı ekstraksiyonu ile incelenmiştir. Geçiş metallerinin (Ni2+, Cu2+, Co2+, Fe3+, Cr2+, Ag1+ ve Pb2+) ligantlarla (L1H2, L2H3, L3H2, L4H2, L5H4, L6H2, L7H2, L8H2 ve L9H2) ve pikrat iyonları ile organik faza geçişi 25 oCʼde UV spektroskopi ile incelenmiştir. Ligantların bütün geçiş metallerine karşı yüksek oranda aktiflik gösterdiği gözlenmiştir. Ligantların (L1H2, L2H3, L3H2, L4H2, L5H4, L6H2, L7H2, L8H2 ve L9H2) yapısında bulunan oksim ve karbonil gruplarının faz transferinde etkin rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca yüksek aktiflik gösteren ligantlardaki yumuşak donör azot atomları ligantların ekstraksiyon kapasitelerinin artmasına sebep olmuştur. Ligantların geçiş metalleri ile ekstraksiyonunda etkili bir ekstraktant olmalarına rağmen seçici olmadıkları görülmüştür. Ligantların antibakteriyel özelliklerini incelemek için farklı organizmalara karşı laboratuar koşullarında test edilmişlerdir. Bu amaçla gram pozitif bakterilerden Staphylococcus aureus ATCC 25923, gram negatif bakterilerden ise Escherichia coli ATCC 35218 kullanılmıştır. L3H2, L4H2, L5H4, L7H2 ve L8H2 ligantları antibakteriyel aktiviteye sahip değilken, L1H2, L2H3, L6H2 ve L9H2 ligantlarının gram pozitif bakterilerden Staphylococcus aureus ATCC 25923ʼa karşı antibakteriyel etki gösterdiği tesbit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1768
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilknurbabahan2005.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools