Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1551
Title: 19. Yüzyıl ortalarında Ayasuluğ'un sosyal ve ekonomik yapısı
Authors: Arıkan, Zeki
Demirkaya, Hanife
Keywords: Yakınçağ Tarihi A.B.D.
Issue Date: 2004
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Selçuk'un yerleşim yeri birkaç kez yer değiştirmesine rağmen antik çağlardan günümüze uzanan bir tarihe sahiptir. Antik çağların Efes'i, 13. yüzyılda Ayasuluğ adıyla bir kara şehri olarak ortaya çıkmış ve Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında önemli bir ticaret merkezi durumuna gelmiştir. Ancak zaman içersinde bu özelliğini yitirerek küçük bir kasaba görünümüne bürünmüştür. Ayrıca Aydın eyaletinin Kuşadası kazasına bağlı bir nahiye olma durumunu Cumhuriyet yıllarına kadar sürdürdü. 19. yüzyıl ortalarında ağırlıklı olarak Hristiyan-Rum nüfusun yaşadığı nahiyenin en büyük yerleşim yeri Çirkince sakinlerinin tamamı Rum olan bir yerleşmedir. Çirkince yüzyıl sonlarında doğru nahiyenin de merkezi durumuna gelecektir. Çirkince hem nüfus hem de ekonomik faaliyetlerin büyük çoğunluğuna sahiptir. Temettuat Defterine göre ise nahiyeye bağlı Çirkince dışında üç yerleşim yeri daha vardır. Bunlar, Nefs-i Ayasuluğ, Arvalya ve Kozpınar dır. Osmanlı ekonomisinin temeli olan tarım ve hayvancılık bu nahiyede de yaygın faaliyetlerdendir. Buğday, arpa, çavdar, sisam, börülce, duhan ekimi yapılan, dut, incir, üzüm ve zeytin de dikimi yapılan ürünlerdir. Hayvancılık ise küçükbaş, büyükbaş ve arıcılık şeklinde yapılmakta olup bunlar içersinde arıcılık pek yaygın değildir. Hemen hemen her hanenin en azından bir büyükbaş hayvanı varken, küçükbaş hayvan sayısı da oldukça fazladır. Küçükbaş hayvan sahipleri büyük oranda geçimlerini bu yolla kazanır. Hane reislerinin mesleklerine baktığımızda ise çoğu hane reisi ziraat ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Büyük bir Rum yerleşmesi olarak söz ettiğimiz Çirkince'de ise esnaf ve zanaatkar kimseler de vardır. Ayasuluğ ahalisinin bir kısmı kendi toprağım işlerken bir kısmı kiralama usulü ile tarım yapmaktadır. Diğer bir kısım özellikle Kozpınar ve Arvalya ahalisi çiftlik toprağım müştereken işlemektedirler. 19.yüzyıl ortalarında Aydın Demiryolunun inşaasıyla bölgenin ekonomisi ve nüfusunda bir canlanma görülür. Selçuk asıl Cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte gelişme göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1551
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hanifedemiraya2004.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools